[96] οἱ δὲ παιδεύοντες καὶ ἰατρεύοντες καὶ διδάσκοντες ἀγαθόν τι, οὗτοι δὴ ταῖς ἐπιστήμαις εὐεργετοῦσιν˙ ὅταν δ' εἰσέλθωσιν εἰς δικαστήριον ἄλλος ὑπὲρ ἄλλου βοηθὸς καὶ λόγον τινὰ ἐπιεικῆ ὑπὲρ αὐτοῦ εἴπῃ, οὗτος δὴ λόγῳ εὐεργετεῖ.
τῆς ἄρα εὐεργεσίας ἡ μέν ἐστι διὰ χρημάτων, ἡ δὲ διὰ σωμάτων, ἡ δὲ διὰ ἐπιστημῶν, τετάρτη διὰ λόγων.
Διαιρεῖται τὸ τέλος τῶν πραγμάτων εἰς τέτταρα εἴδη˙ ἓν μὲν κατὰ νόμον τέλος τὰ πράγματα λαμβάνει, ὅταν ψήφισμα γένηται καὶ τοῦθ' ὁ νόμος τελέσῃ˙ κατὰ φύσιν δὲ τέλος τὰ πράγματα λαμβάνει, ἥ τε ἡμέρα καὶ ὁ ἐνιαυτὸς καὶ αἱ ὧραι. κατὰ τέχνην δὲ τέλος τὰ πράγματα λαμβάνει, οἷον ἡ οἰκοδομική˙ οἰκίαν γάρ τις ἐπιτελεῖ˙ καὶ ἡ ναυπηγική˙ πλοῖα γάρ.
[96] Gli educatori e i medici e quanti insegnano una disciplina morale beneficano per mezzo delle scienze; beneficano con la parola quanti entrano in tribunale a pronunciare in difesa di qualcuno un discorso conveniente.
I benefìci sono dunque arrecati o col danaro o col corpo o con la scienza o con la parola.
Si determina la fine o il compimento delle cose in quattro modi: le cose finiscono o per legge quando cioè vi sia un decreto ed una legge che lo renda esecutivo; o per natura, come il giorno, l'anno e le stagioni; o per arte, come è nell'arte delle costruzioni edili o navali, ché una casa o una nave è condotta a termine.