[95] πρὸς τῷ καὶ διαφωνεῖσθαι τὸ κριτήριον, τῶν μὲν τὸν ἄνθρωπον κριτήριον εἶναι λεγόντων, τῶν δὲ τὰς αἰσθήσεις, ἄλλων τὸν λόγον, ἐνίων τὴν καταληπτικὴν φαντασίαν.


καὶ ὁ μὲν ἄνθρωπος καὶ πρὸς αὑτὸν διαφωνεῖ καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους, ὡς δῆλον ἐκ τῶν διαφόρων νόμων καὶ ἐθῶν. αἱ δ' αἰσθήσεις ψεύδονται, ὁ δὲ λόγος διάφωνος. ἡ δὲ καταληπτικὴ φαντασία ὑπὸ νοῦ κρίνεται καὶ ὁ νοῦς ποικίλως τρέπεται. ἄγνωστον οὖν ἐστι τὸ κριτήριον καὶ διὰ τοῦτο ἡ ἀλήθεια.

[95] Inoltre, il criterio è determinato in maniera discorde. Alcuni sostengono che criterio è l'uomo, altri i sensi, altri la ragione, alcuni la rappresentazione comprendente (καταληπτικὴ φαντασία).
Ora, l'uomo è in disaccordo sia con sé sia con gli altri, come risulta evidente dalla diversità delle leggi e dei costumi; i sensi ingannano, la ragione è discorde; la rappresentazione comprendente è determinata dalla mente e la mente si volge in diverse direzioni. Il criterio è, dunque, inconoscibile; quindi anche la verità è inconoscibile.