[95] ἤδη δὲ ἐν γήρᾳ καθεστὼς μετεπέμπετο αὐτὸν ὅπως παραλάβῃ τὴν τυραννίδα˙ ὃν φθάσαντες οἱ Κερκυραῖοι διεχρήσαντο. ὅθεν ὀργισθεὶς ἔπεμψε τοὺς παῖδας αὐτῶν πρὸς Ἀλυάττην ἐπ' ἐκτομῇ˙ προσσχούσης δὲ τῆς νεὼς Σάμῳ, ἱκετεύσαντες τὴν Ἥραν ὑπὸ τῶν Σαμίων διεσώθησαν. Καὶ ὃς (FGrH 244 F 332a) ἀθυμήσας ἐτελεύτησεν, ἤδη γεγονὼς ἔτη ὀγδοήκοντα. Σωσικράτης δέ φησι (FHG IV. 502) πρότερον Κροίσου τελευτῆσαι αὐτὸν ἔτεσι τεσσαράκοντα καὶ ἑνί, πρὸ τῆς τεσσαρακοστῆς ἐνάτης Ὀλυμπιάδος. τοῦτον Ἡρόδοτος ἐν τῇ πρώτῃ (I. 20) ξένον φησὶν εἶναι Θρασυβούλῳ τῷ Μιλησίων τυράννῳ. [95] Era già vecchio quando lo richiamò, perché assumesse la tirannide, ma i Corfioti lo prevennero e l'uccisero. Onde adirato, mandò i loro figli da Aliatte, perché fossero castrati; ma approdata la nave in Samo, supplici si rivolsero ad Era e furono salvati dai Samii. Avvilito, Periandro morì, che già aveva ottant'anni. Sosicrate 246* attesta che morì quarantuno anni prima di Creso, prima della XLIX Olimpiade. 247* Erodoto nel suo primo libro 248* dice che egli fu ospite di Trasibulo, tiranno di Mileto.