[93] μὴ ἐπιγελᾶν τοῖς σκωπτομένοις˙ ἀπεχθήσεσθαι γὰρ τούτοις. εὐτυχῶν μὴ ἴσθι ὑπερήφανος˙ ἀπορήσας μὴ ταπεινοῦ. τὰς μεταβολὰς τῆς τύχης γενναίως ἐπίστασο φέρειν. Ἐτελεύτησε δὲ γηραιός, ἔτη βιοὺς ἑβδομήκοντα˙ καὶ αὐτῷ ἐπεγράφη (A. Pal. VII. 618)˙


ἄνδρα σοφὸν Κλεόβουλον ἀποφθίμενον καταπενθεῖ
ἥδε πάτρα Λίνδος πόντῳ ἀγαλλομένη.

Ἀπεφθέγξατο˙ μέτρον ἄριστον.

καὶ Σόλωνι ἐπέστειλεν οὕτω (Hercher 207)˙

Κλεόβουλος Σόλωνι

Πολλοὶ μέν τιν ἔασιν ἕταροι καὶ οἶκος πάντη˙ φαμὶ δὲ ἐγὼν ποτανεστάταν ἐσεῖσθαι Σόλωνι τὰν Λίνδον δαμοκρατεομέναν. καὶ ἁ νᾶσος πελαγία, ἔνθα οἰκέοντι οὐδὲν δεινὸν ἐκ Πεισιστράτω. καὶ τοὶ ἕταροι δὲ ἑκάστοθεν πὰρ τὺ βασοῦνται.

[93] Non irridere chi è schernito, ché incorrerai nel suo odio. Nella buona sorte non essere superbo, nella triste non ti abbattere. Sappi sopportare con dignità i mutamenti di fortuna.
Morì vecchio, all'età di settant'anni; e sulla sua tomba fu scritto: 243*

Questa terra di Lindo, che del mare si adorna e che fu patria del sapiente Cleobulo, lo piange estinto.

Suo apoftegma: «Ottima è la misura».

A Solone inviò questa lettera:

Cleobulo a Solone.

Molti sono i tuoi amici e dovunque hai una casa: io dico che a Solone graditissima sede sarebbe Lindo, città democratica. È una isola nel mare alto: una volta qui giunto, nulla hai da temere da parte di Pisistrato. E gli amici da ogni parte a te verranno.