[93] Πρὸς Ἀλέξανδρον πυθόμενον εἰ βούλεται αὐτοῦ τὴν πατρίδα ἀνορθωθῆναι, ἔφη, "καὶ τί δεῖ; πάλιν γὰρ ἴσως Ἀλέξανδρος ἄλλος αὐτὴν κατασκάψει."
ἔχειν δὲ πατρίδα ἀδοξίαν καὶ πενίαν ἀνάλωτα τῇ τύχῃ καὶ Διογένους εἶναι πολίτης ἀνεπιβουλεύτου φθόνῳ. μέμνηται δὲ αὐτοῦ καὶ Μένανδρος ἐν Διδύμαις οὕτως˙
(Kock 117, 118)

συμπεριπατήσεις γὰρ τρίβων' ἔχουσ' ἐμοί,
ὥσπερ Κράτητι τῷ κυνικῷ ποθ' ἡ γυνή,

καὶ θυγατέρ' ἐξέδωκ' ἐκεῖνος, ὡς ἔφη
αὐτός, ἐπὶ πείρᾳ δοὺς τριάκονθ' ἡμέρας.
Μαθηταὶ δ' αὐτου˙

[93] Ad Alessandro che gli chiedeva se volesse che la sua città natale fosse ricostruita, rispose: «E a che servirebbe? Forse un altro Alessandro la distruggerà».
Aveva come patria l'oscurità e la povertà, che la sorte non può espugnare, e come concittadino Diogene, a cui l'invidia non poteva tendere insidie. 175* Menandro si ricorda di lui nelle Gemelle così: 176*

Passeggerai con me vestita col mantello, come una volta col cinico Cratete sua moglie.


Come egli stesso diceva, diede in matrimonio sua figlia, in prova, per trenta giorni. 177* Suoi alunni furono i seguenti.