[9] ὅθεν ἐλθόντας τοὺς πρέσβεις εἰς τὰς Ἀθήνας φάσκειν ὡς μάτην αὐτοῖς Ξενοκράτης συνεληλύθοι˙ καὶ τοὺς ἑτοίμους εἶναι ζημιοῦν αὐτόν. μαθόντας δὲ παρ' αὐτοῦ ὡς νῦν καὶ μᾶλλον φροντιστέον εἴη τῆς πόλεως αὐτοῖς (τοὺς μὲν γὰρ ᾔδει δωροδοκήσαντας ὁ Φίλιππος, ἐμὲ δὲ μηδενὶ λόγῳ ὑπαξόμενος) φασὶ διπλασίως αὐτὸν τιμῆσαι. καὶ τὸν Φίλιππον δὲ λέγειν ὕστερον ὡς μόνος εἴη Ξενοκράτης τῶν πρὸς αὐτὸν ἀφιγμένων ἀδωροδόκητος. ἀλλὰ καὶ πρεσβεύων πρὸς Ἀντίπατρον περὶ αἰχμαλώτων Ἀθηναίων κατὰ τὸν Λαμιακὸν πόλεμον, καὶ κληθεὶς ἐπὶ δεῖπνον πρὸς αὐτὸν προηνέγκατο ταυτί (Od. K 383-5)˙

ὦ Κίρκη, τίς γάρ κεν ἀνήρ, ὃς ἐναίσιμος εἴη,
πρὶν τλαίη πάσσασθαι ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος
πρὶν λύσασθ' ἑτάρους καὶ ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἰδέσθαι;

καὶ τὸν ἀποδεξάμενον τὴν εὐστοχίαν εὐθὺς ἀνεῖναι.

[9] Ritornati ad Atene, gli ambasciatori dicevano che la partecipazione di Senocrate era risultata inutile ed il popolo era pronto a punirlo. Ma quando Senocrate dimostrò che allora più che mai dovevano preoccuparsi della città, «Filippo - egli disse - ha corrotto gli altri, ma per nessuna ragione ha potuto attrarmi alla sua causa», il popolo, come si tramanda, gli rese duplice onore. E Filippo successivamente proclamò che Senocrate era stato l'unico di quelli che erano venuti da lui a non lasciarsi corrompere. Un'altra volta andò ambasciatore ad Antipatro per il riscatto dei prigionieri ateniesi durante la guerra lamiaca; 23* invitato a pranzo da Antipatro gli si rivolse con questi versi: 24*

O Circe, quale uomo assennato potrebbe gustar cibo e bevanda prima che i compagni siano riscattati e si possano guardare?

Antipatro accolse di buon grado la felice citazione e liberò sùbito i prigionieri.