[90] Γεγόνασι δ' Εὔδοξοι τρεῖς˙ αὐτὸς οὗτος, ἕτερος Ῥόδιος ἱστορίας γεγραφώς, τρίτος Σικελιώτης παῖς Ἀγαθοκλέους, ποιητὴς κωμῳδίας, νίκας ἑλὼν ἀστικὰς μὲν τρεῖς, Ληναϊκὰς δὲ πέντε, καθά φησιν Ἀπολλόδωρος ἐν Χρονικοῖς (FGrH 244 F 48).

εὑρίσκομεν δὲ καὶ ἄλλον ἰατρὸν Κνίδιον, περὶ οὗ φησιν Εὔδοξος ἐν Γῆς περιόδῳ (Brandes 39) ὡς εἴη παραγγέλλων ἀεὶ συνεχὲς κινεῖν τὰ ἄρθρα πάσῃ γυμνασίᾳ, ἀλλὰ καὶ τὰς αἰσθήσεις ὁμοίως.
Ὁ δ' αὐτός φησι τὸν Κνίδιον Εὔδοξον ἀκμάσαι κατὰ τὴν τρίτην καὶ ἑκατοστὴν Ὀλυμπιάδα, εὑρεῖν τε τὰ περὶ τὰς καμπύλας γραμμάς. ἐτελεύτησε δὲ τρίτον ἄγων καὶ πεντηκοστὸν ἔτος. ὅτε δὲ συνεγένετο ἐν Αἰγύπτῳ Χονούφιδι τῷ Ἡλιουπολίτῃ, ὁ Ἆπις αὐτοῦ θοἰμάτιον περιελιχμήσατο. ἔνδοξον οὖν αὐτὸν ἀλλ' ὀλιγοχρόνιον ἔφασαν οἱ ἱερεῖς ἔσεσθαι, καθά φησι Φαβωρῖνος ἐν Ἀπομνημονεύμασιν
(FHG III. 579).

[90] Ve ne furono tre col nome di Eudosso: il nostro; un altro di Rodi, storico; 243* un terzo siceliota, figlio di Agatocle, poeta comico, che ottenne tre vittorie in città, cinque alle feste Lenee, come riferisce Apollodoro 244* nella Cronologia.
Troviamo anche un altro, medico di Cnido, di cui dice Eudosso nel Giro della terra 245* che andava dicendo di muovere sempre continuamente gli arti con ogni esercizio e così i sensi egualmente.

Lo stesso Apollodoro dice che Eudosso di Cnido ebbe la sua acme nella CIII Olimpiade 246* e scoprì la teoria delle linee curve. Morì a cinquantatré anni. Quando era in Egitto insieme con Conufide di Eliopoli, Api lambì il suo mantello. Onde i sacerdoti dissero che egli sarebbe stato famoso, ma di breve vita, come riferisce Favorino 247* nelle Memorie.