[90] Ἡ ψυχὴ διαιρεῖται εἰς τρία˙ τὸ μὲν γὰρ αὐτῆς ἐστι λογιστικόν, τὸ δὲ ἐπιθυμητικόν, τὸ δὲ θυμικόν. τούτων δὲ τὸ μὲν λογιστικόν ἐστιν αἴτιον τοῦ βουλεύεσθαί τε καὶ λογίζεσθαι καὶ διανοεῖσθαι καὶ πάντων τῶν τοιούτων˙ τὸ δ' ἐπιθυμητικὸν μέρος ἐστὶ τῆς ψυχῆς αἴτιον τοῦ ἐπιθυμεῖν φαγεῖν καὶ τοῦ πλησιάσαι καὶ τῶν τοιούτων πάντων. [90] L'anima è di tre parti: razionale, appetitiva, irascibile. La prima è la causa della risoluzione, della riflessione, e del pensiero e simili; l'appetitiva è la causa del desiderio del cibo, del sesso, e simili; l'irascibile è la causa del coraggio, del piacere e del dolore, e della collera. Dell'anima dunque distinguiamo la parte razionale, l'appetitiva, l'irascibile.