[88] Ἡ μουσικὴ εἰς τρία διαιρεῖται˙ ἔστι γὰρ ἡ μὲν διὰ τοῦ στόματος μόνον, οἷον ἡ ᾠδή˙ δεύτερον δὲ διὰ τοῦ στόματος καὶ τῶν χειρῶν, οἷον ἡ κιθαρῳδία˙ τρίτον ἀπὸ τῶν χειρῶν μόνον, οἷον κιθαριστική. τῆς ἄρα μουσικῆς ἐστι τὸ μὲν ἀπὸ τοῦ στόματος μόνον, τὸ δ' ἀπὸ τοῦ στόματος καὶ τῶν χειρῶν, τὸ δ' ἀπὸ τῶν χειρῶν.

Διαιρεῖται δὲ ἡ εὐγένεια εἰς εἴδη τέτταρα. ἓν μέν, ἐὰν ὦσιν οἱ πρόγονοι καλοὶ κἀγαθοὶ καὶ δίκαιοι, τοὺς ἐκ τούτων γεγεννημένους εὐγενεῖς φασιν εἶναι. ἄλλο δέ, ἂν ὦσιν οἱ πρόγονοι δεδυναστευκότες καὶ ἄρχοντες γεγενημένοι, τοὺς ἐκ τούτων εὐγενεῖς φασιν εἶναι. ἄλλο δέ, ἂν ὦσιν οἱ πρόγονοι ὀνομαστοί, οἷον ἀπὸ στρατηγίας, ἀπὸ στεφανιτῶν ἀγώνων˙ καὶ γὰρ τοὺς ἐκ τούτων γεγεννημένους εὐγενεῖς προσαγορεύομεν.

[88] La musica ha una triplice distinzione: la prima si ottiene solo con l'impiego della bocca, come il canto; la seconda si ottiene con l'uso della bocca e delle mani, come il canto accompagnato dalla cetra; la terza si ottiene con le mani solo, come il suono della cetra. Della musica dunque abbiamo quella con la bocca soltanto, quella con la bocca e le mani, quella con le mani.
La nobiltà ammette quattro divisioni: se gli antenati sono onorati gentiluomini e giusti, i loro discendenti sono detti nobili; se gli antenati ebbero qualche carica o qualche magistratura, i loro discendenti sono detti nobili; inoltre, se gli antenati conseguirono la fama per qualche comando militare o la corona della vittoria in qualche agone, i loro discendenti sono chiamati nobili.