[86] Ἔστι καὶ ἐφημερὶς ἡ θρυλουμένη οὕτως ἔχουσα˙ (PPF 10 B 13)

τίθει μαγείρῳ μνᾶς δέκ', ἰατρῷ δραχμήν,
κόλακι τάλαντα πέντε, συμβούλῳ καπνόν,
πόρνῃ τάλαντον, φιλοσόφῳ τριώβολον.

Ἐκαλεῖτο δὲ καὶ Θυρεπανοίκτης διὰ τὸ εἰς πᾶσαν εἰσιέναι οἰκίαν καὶ νουθετεῖν˙ ἔστιν αὐτοῦ καὶ τόδε˙ (PPF 10 B 8)

ταῦτ' ἔχω ὅσσ' ἔμαθον καὶ ἐφρόντισα καὶ μετὰ Μουσῶν
σέμν' ἐδάην˙ τὰ δὲ πολλὰ καὶ ὄλβια τῦφος ἔμαρψεν.

καὶ ὅτι ἐκ φιλοσοφίας αὐτῷ περιγένοιτο˙ (PPF 10 B 18)

θέρμων τε χοῖνιξ καὶ τὸ μηδενὸς μέλειν.

φέρεται δ' αὐτοῦ κἀκεῖνο˙ (PPF 10 B 14)

ἔρωτα παύει λιμός. εἰ δὲ μή, χρόνος˙
ἐὰν δὲ τούτοις μὴ δύνῃ χρῆσθαι, βρόχος.

[86] Vi è anche un diario che ebbe molta diffusione. Suona così: 159*

Da' al cuoco dieci mine, al medico una dracma, cinque talenti all'adulatore, fumo al consigliere, un talento alla puttana, tre oboli al filosofo.


Era chiamato anche 'apritore di porte' (Θυρεπανοίκτης), perché entrava in ogni casa a dar buoni consigli. Gli appartengono anche i versi seguenti: 160*

Ho quel che appresi e pensai, i santi precetti delle Muse; i beni del mondo sono posseduti dalla vanità.

Il vantaggio che trasse dalla filosofia fu questo: 161*

Un quarto di lupini e l'assoluta noncuranza.

Anche suo è quel famoso distico: 162*

La fame calma l'amore, se no, il tempo; se nulla puoi ottenere da questi due rimedi, un laccio.