[84] Τῆς ἐπιστήμης εἴδη ἐστὶ τρία˙ τὸ μὲν γάρ ἐστι πρακτικόν, τὸ δὲ ποιητικόν, τὸ δὲ θεωρητικόν. ἡ μὲν οἰκοδομικὴ καὶ ναυπηγικὴ ποιητικαί εἰσιν˙ ἔστι γὰρ αὐτῶν ἰδεῖν ἔργον πεποιημένον. πολιτικὴ δὲ καὶ αὐλητικὴ καὶ κιθαριστικὴ καὶ αἱ τοιαῦται πρακτικαί˙ οὐ γάρ ἐστιν οὐδὲν ἰδεῖν † θετον αὐτῶν πεποιημένον, ἀλλὰ πράττουσί τι˙ ὁ μὲν γὰρ αὐλεῖ καὶ κιθαρίζει, ὁ δὲ πολιτεύεται. ἡ δὲ γεωμετρικὴ καὶ ἁρμονικὴ καὶ ἀστρολογικὴ θεωρητικαί˙ οὔτε γὰρ πράττουσιν οὔτε ποιοῦσιν οὐδέν˙ ἀλλ' ὁ μὲν γεωμέτρης θεωρεῖ πῶς πρὸς ἀλλήλας ἔχουσιν αἱ γραμμαί, ὁ δ' ἁρμονικὸς τοὺς φθόγγους, ὁ δ' ἀστρολογικὸς τὰ ἄστρα καὶ τὸν κόσμον.
τῶν ἄρα ἐπιστημῶν αἱ μέν εἰσι θεωρητικαί, αἱ δὲ πρακτικαί, αἱ δὲ ποιητικαί.
[84] Anche la scienza ammette tre distinzioni: la pratica, la produttiva, la teoretica. La scienza delle costruzioni edili e la scienza delle costruzioni navali, per esempio, sono produttive; è infatti possibile vedere le opere che si costruiscono per mezzo di esse. La politica, l'auletica, la citaristica e simili sono scienze pratiche; non creano nessuna opera visibile, 208* ma hanno qualche effetto: l'uno partecipa alla vita pubblica, il secondo suona il flauto, il terzo suona la cetra. La geometria, l'armonia, l'astronomia sono scienze teoretiche: né infatti producono né creano alcuna opera; ma il geometra contempla come si comportino fra loro le linee, l'armonico considera i suoni, l'astronomo gli astri e l'universo.
Dunque le scienze sono o teoretiche o pratiche o produttive.