[83] ἡ δὲ ἐν Λακεδαίμονι καὶ Μακεδονίᾳ κατὰ γένος˙ ἀπὸ γάρ τινος γένους ποιοῦνται τὴν βασιλείαν. τυραννὶς δέ ἐστιν, ἐν ᾗ παρακρουσθέντες ἢ βιασθέντες ὑπό τινος ἄρχονται. τῆς ἄρα πολιτείας ἡ μέν ἐστι δημοκρατία, ἡ δὲ ἀριστοκρατία, ἡ δὲ ὀλιγαρχία, ἡ δὲ βασιλεία, ἡ δὲ τυραννίς. Τῆς δὲ δικαιοσύνης ἐστὶν εἴδη τρία˙ ἡ μὲν γὰρ αὐτῆς ἐστι περὶ θεούς, ἡ δὲ περὶ ἀνθρώπους, ἡ δὲ περὶ τοὺς ἀποιχομένους. οἱ μὲν γὰρ θύοντες κατὰ νόμους καὶ τῶν ἱερῶν ἐπιμελούμενοι δηλονότι περὶ θεοὺς εὐσεβοῦσιν˙ οἱ δὲ δάνεια ἀποδίδοντες καὶ παραθήκας δικαιοπραγοῦσι περὶ ἀνθρώπους˙ οἱ δὲ τῶν μνημείων ἐπιμελούμενοι δῆλον ότι περὶ τοὺς ἀποιχομένους. τῆς ἄρα δικαιοσύνης ἡ μὲν πρὸς θεούς ἐστιν, ἡ δὲ πρὸς ἀνθρώπους, ἡ δὲ περὶ τοὺς ἀποιχομένους. [83] Quella spartana e quella macedonica sono monarchie ereditarie, perché scelgono il re da una certa famiglia. La tirannide è il dominio di un solo, imposto o con l'inganno o con la violenza. Dunque le costituzioni politiche sono: democrazia, aristocrazia, oligarchia, monarchia, tirannide. Anche tre sono le specie della giustizia: quella che si esercita verso gli dèi, quella che si esercita verso i vivi, quella che si esercita verso gli estinti. Quelli che sacrificano secondo le leggi e si prendono cura dei templi è chiaro che sono pii verso gli dèi; quelli che restituiscono i prestiti ed i depositi si comportano rettamente verso gli uomini; chi si prende cura delle tombe agisce con giustizia verso i defunti. Così della giustizia una specie si riferisce agli dèi, un'altra agli uomini, un'altra ancora ai defunti.