[82] Τῆς πολιτείας ἐστὶν εἴδη πέντε˙ τὸ μὲν γὰρ αὐτῆς ἐστι δημοκρατικόν, ἄλλο δὲ ἀριστοκρατικόν, τρίτον δὲ ὀλιγαρχικόν, τέταρτον βασιλικόν, πέμπτον τυραννικόν. δημοκρατικὸν μὲν οὖν ἐστιν, ἐν αἷς πόλεσι κρατεῖ τὸ πλῆθος καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τοὺς νόμους δι' ἑαυτοῦ αἱρεῖται. ἀριστοκρατία δέ ἐστιν, ἐν ᾗ μήθ' οἱ πλούσιοι μήθ' οἱ πένητες μήθ' οἱ ἔνδοξοι ἄρχουσιν, ἀλλ' οἱ ἄριστοι τῆς πόλεως προστατοῦσιν. ὀλιγαρχία δέ ἐστιν, ὅταν ἀπὸ τιμημάτων αἱ ἀρχαὶ αἱρῶνται˙ ἐλάττους γάρ εἰσιν οἱ πλούσιοι τῶν πενήτων.
τῆς δὲ βασιλείας ἡ μὲν κατὰ νόμον, ἡ δὲ κατὰ γένος ἐστίν. ἡ μὲν οὖν ἐν Καρχηδόνι κατὰ νόμον˙ πωλητὴ γάρ ἐστιν.
[82] Vi sono cinque regimi politici: il democratico, l'aristocratico, l'oligarchico, il monarchico, il tirannico. Il democratico si ha in quelle città in cui domina la massa, la quale da sé si sceglie i magistrati e le leggi; l'aristocratico dove né i ricchi né i poveri né i nobili dominano, ma gli ottimati hanno la guida dello Stato. C'è oligarchia quando i magistrati sono eletti a seconda del censo, ché i ricchi sono più pochi dei poveri. La monarchia è regolata da una legge o dall'eredità.
Per esempio, la cartaginese è una monarchia regolata dalla legge: è infatti venale. 207*