[82] Ἤιτει Διονύσιον ἀργύριον, καὶ ὅς, "ἀλλὰ μὴν ἔφης οὐκ ἀπορήσειν τὸν σοφόν˙" ὁ δ' ὑπολαβών, "δός," εἶπε, "καὶ περὶ τούτου ζητῶμεν." δόντος δέ, "ὁρᾷς," ἔφη, "ὅτι οὐκ ἠπόρηκα;" εἰπόντος πρὸς αὐτὸν Διονυσίου (Soph. 789 N2)˙

ὅστις γὰρ ὡς τύραννον ἐμπορεύεται,
κείνου 'στὶ δοῦλος, κἂν ἐλεύθερος μόλῃ˙

ὑπολαβών,

οὐκ ἔστι δοῦλος, ἂν ἐλεύθερος μόλῃ.

τοῦτο Διοκλῆς φησιν ἐν τῷ Περὶ βίων φιλοσόφων˙ ἄλλοι γὰρ εἰς Πλάτωνα ἀναφέρουσιν.
ὀργισθεὶς πρὸς Αἰσχίνην μετ' οὐ πολύ, "οὐ διαλλαχθησόμεθα, οὐ παυσόμεθα," εἶπε, "ληροῦντες, ἀλλ' ἀναμενεῖς ἕως ἂν ἐπὶ τῆς κύλικος ἡμᾶς διαλλάξῃ τις;" καὶ ὅς, "ἄσμενος," ἔφη.

[82] A lui che chiedeva danaro Dionisio domandò: «Ma non dicesti che il sapiente non avrebbe mai bisogno?» E Aristippo rispose: «Paga, e poi discuteremo». Ma quando ebbe ricevuto il danaro soggiunse: «Vedi che io non ne ho avuto bisogno?» Citandogli Dionisio questi versi: 227*

Chi traffica dal tiranno di lui è servo, anche se venga libero

ribatté con l'altro:

Non è schiavo, se giunge libero.

Questo tramanda Diocle nelle sue Vite dei filosofi; altri l'attribuiscono a Platone. 228*
Irato con Eschine, dopo non molto disse: «Non ci riconcilieremo, non smetteremo di cianciare? O aspetterai che qualcuno ci riconcilii tra una coppa e l'altra di vino?» E l'altro: «Volentieri».