80] "Καλῶς ποιέεις ὅτι ἀποπέφευγας ἐκ τᾶς ἀρρωστίας˙ ταῦτα γὰρ αὐτός τυ ἐπέσταλκας καὶ τοὶ περὶ Λαμίσκον ἀπάγγελον. περὶ δὲ τῶν ὑπομνημάτων ἐπεμελήθημες καὶ ἀνήλθομες ὡς Λευκανὼς καὶ ἐνετύχομες τοῖς Ὀκκέλω ἐκγόνοις. τὰ μὲν ὦν Περὶ νόμω καὶ Βασιληίας καὶ Ὁσιότατος καὶ τᾶς τῶ παντὸς γενέσιος αὐτοί τ' ἔχομες καὶ τὶν ἀπεστάλκαμες˙ τὰ δὲ λοιπὰ οὔτοι νῦν γα δύναται εὑρεθῆμεν, αἰ δέ κα εὑρεθῇ, ἥξει τοι."

Ὧδε μὲν ὁ Ἀρχύτας˙ ὁ δὲ Πλάτων ἀντεπιστέλλει τοῦτον τὸν τρόπον˙

Πλάτων Ἀρχύτᾳ εὖ πράττειν.

80] "Καλῶς ποιέεις ὅτι ἀποπέφευγας ἐκ τᾶς ἀρρωστίας˙ ταῦτα γὰρ αὐτός τυ ἐπέσταλκας καὶ τοὶ περὶ Λαμίσκον ἀπάγγελον. περὶ δὲ τῶν ὑπομνημάτων ἐπεμελήθημες καὶ ἀνήλθομες ὡς Λευκανὼς καὶ ἐνετύχομες τοῖς Ὀκκέλω ἐκγόνοις. τὰ μὲν ὦν Περὶ νόμω καὶ Βασιληίας καὶ Ὁσιότατος καὶ τᾶς τῶ παντὸς γενέσιος αὐτοί τ' ἔχομες καὶ τὶν ἀπεστάλκαμες˙ τὰ δὲ λοιπὰ οὔτοι νῦν γα δύναται εὑρεθῆμεν, αἰ δέ κα εὑρεθῇ, ἥξει τοι."

Ὧδε μὲν ὁ Ἀρχύτας˙ ὁ δὲ Πλάτων ἀντεπιστέλλει τοῦτον τὸν τρόπον˙

Πλάτων Ἀρχύτᾳ εὖ πράττειν.

80] "Καλῶς ποιέεις ὅτι ἀνπέφευγας ἐκ τᾶς ἀρρωστίας˙ ταῦτα γὰρ αὐτός τυ ἐπέσταλκας καὶ τοὶ περὶ Λαμίσκον ἀπάγγελον. Περὶ δὲ τῶν ὑπομνημάτων ἐπεμελήθημες˙ καὶ [62315] ἀνήλθομες ὡς Λευκανὼς καὶ ἐνετύχομες τοῖς Ὀκκέλω ἐκγόνοις. Τὰ μὲν ὦν Περὶ νόμω καὶ Βασιληίας καὶ Ὁσιότατος καὶ τᾶς τῶ παντὸς γενέσιος αὐτοί τε ἔχομες καὶ τὶν ἀπεστάλκαμες˙ τὰ δὲ λοιπὰ οὔτοι νῦν γα δύναται εὑρεθῆμειν, [6241] αἰ δέ κα εὑρεθῇ, ἥξει τοι."

Ὧδε μὲν ὁ Ἀρχύτας˙ ὁ δὲ Πλάτων ἀντεπιστέλλει τοῦτον τὸν τρόπον˙

"Πλάτων Ἀρχύτᾳ εὖ πράττειν.