[80] Φέρεται δ' αὐτοῦ βιβλία τάδε˙ διάλογοι˙
Κεφαλίων,
Ἰχθύας,
Κολοιός,
Πόρδαλος,
Δῆμος Ἀθηναίων,
Πολιτεία,
Τέχνη ἠθική,
Περὶ πλούτου,
Ἐρωτικός,
Θεόδωρος,
Ὑψίας,
Ἀρίσταρχος,
Περὶ θανάτου.
Ἐπιστολαί.

Τραγῳδίαι ἑπτά˙
Ἑλένη,
Θυέστης,
Ἡρακλῆς,
Ἀχιλλεύς,
Μήδεια,
Χρύσιππος,
Οἰδίπους.

Σωσικράτης δ' ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Διαδοχῆς (FHG IV. 503) καὶ Σάτυρος ἐν τῷ τετάρτῳ τῶν Βίων (FHG III. 164) οὐδὲν εἶναι Διογένους φασί˙ τά τε τραγῳδάριά φησιν ὁ Σάτυρος Φιλίσκου εἶναι τοῦ Αἰγινήτου, γνωρίμου τοῦ Διογένους.
Σωτίων δ' ἐν τῷ ἑβδόμῳ ταῦτα μόνα φησὶ Διογένους εἶναι˙

Περὶ ἀρετῆς,
Περὶ ἀγαθοῦ,
Ἐρωτικόν,
Πτωχόν,
Τολμαῖον,
Πόρδαλον,
Κάσανδρον,
Κεφαλίωνα,
Φιλίσκον,
Ἀρίσταρχον,
Σίσυφον,
Γανυμήδην,
Χρείας,
Ἐπιστολάς.

[80] Sotto il suo nome vanno i seguenti scritti. 146* Dialoghi:
Cefalione,
Ictias, 147*
Cornacchia,
Pordalo,
Il popolo ateniese,
Lo Stato,
Arte morale,
Della ricchezza,
Dell'amore,
Teodoro,
Ipsias,
Aristarco,
Della morte,
Epistole.

Sette tragedie: 148*
Elena,
Tieste,
Eracle,
Achille,
Medea,
Crisippo,
Edipo.

Sosicrate 149* nel primo libro delle sue Successioni e Satiro 150* nel quarto libro delle Vite non attribuiscono scritto alcuno a Diogene; Satiro soggiunge che le tragediole sono del suo amico, Filisco di Egina.
Sozione nel settimo libro attribuisce a Diogene solo le seguenti opere:

Della virtù,
Del bene,
Dell'amore,
Del pitocco,
Tolmeo,
Pordalo,
Casandro,
Cefalione,
Filisco,
Aristarco,
Sisifo,
Ganimede,
Aneddoti,
Epistole.