[79] οἴεται δὲ καὶ θεοὺς ἐφορᾶν τὰ ἀνθρώπινα καὶ δαίμονας εἶναι. ἔννοιάν τε καλοῦ πρῶτος ἀπεφήνατο τὴν ἐχομένην τοῦ ἐπαινετοῦ καὶ λογικοῦ καὶ χρησίμου καὶ πρέποντος καὶ ἁρμόττοντος. ἅπερ πάντα ἔχεσθαι τοῦ ἀκολούθου τῇ φύσει καὶ ὁμολογουμένου.


Διελέξατο δὲ καὶ περὶ ὀνομάτων ὀρθότητος˙ ὥστε καὶ τὴν ἐπιστήμην τοῦ ὀρθῶς ἀποκρίνεσθαι καὶ ἐρωτᾶν πρῶτον αὐτὸν διασυστῆσαι κατακόρως χρησάμενον. ἐν δὲ τοῖς διαλόγοις καὶ τὴν δικαιοσύνην θεοῦ νόμον ὑπελάμβανεν ὡς ἰσχυροτέραν προτρέψαι τὰ δίκαια πράττειν, ἵνα μὴ καὶ μετὰ θάνατον δίκας ὑπόσχοιεν οἱ κακοῦργοι.

[79] Egli crede che gli dèi osservino le umane cose 202* e che vi siano i demoni. 203* Fu il primo a definire la nozione del bene, legata a ciò che è insieme lodevole, razionale, utile, proprio e conveniente: tutte queste nozioni sono strettamente legate a ciò che è conforme alla natura e con essa si accorda.
Fu pure il primo a discorrere dell'uso retto dei termini ed a concepire sistematicamente la scienza del retto rispondere e interrogare, usandone egli stesso abbondantemente. Nei dialoghi concepì la giustizia come legge di dio, quasi fosse di maggiore impulso alla pratica del giusto e di monito che anche dopo morte pagheranno il fio come malfattori.