[79] ἐποίησε δὲ καὶ ἐλεγεῖα ἔπη ἑξακόσια, καὶ ὑπὲρ νόμων καταλογάδην τοῖς πολίταις. Ἤκμαζε μὲν οὖν περὶ τὴν τεσσαρακοστὴν δευτέραν Ὀλυμπιάδα˙ ἐτελεύτησε δ' ἐπὶ Ἀριστομένους τῷ τρίτῳ ἔτει τῆς πεντηκοστῆς δευτέρας Ὀλυμπιάδος, βιοὺς ὑπὲρ ἔτη ἑβδομήκοντα, ἤδη γηραιός. καὶ αὐτῷ ἐπὶ τοῦ μνήματος ἐπιγέγραπται τόδε (App. Anth. II. 3)˙

οἰκείοις δακρύοις ἁ γειναμένα κατακλαίει Πιττακὸν ἥδ' ἱερὰ Λέσβος ἀποφθίμενον.

ἀπόφθεγμα αὐτοῦ˙ καιρὸν γνῶθι.
Γέγονε δὲ καὶ ἕτερος Πιττακὸς νομοθέτης, ὥς φησι Φαβωρῖνος ἐν Ἀπομνημονευμάτων πρώτῳ
(FHG III. 577) καὶ Δημήτριος ἐν Ὁμωνύμοις, ὃς καὶ μικρὸς προσηγορεύθη.
Τὸν δ' οὖν σοφὸν λέγεταί ποτε νεανίσκῳ συμβουλευομένῳ περὶ γάμου ταῦτα εἰπεῖν, ἅ φησι Καλλίμαχος ἐν τοῖς Ἐπιγράμμασι (Pf. 1)˙

[79] Compose anche seicento versi elegiaci e scrisse un'opera in prosa, Per le leggi ai cittadini. Fiorì intorno alla XLII Olimpiade; 211* morì sotto Aristomene nel terzo anno della LII Olimpiade, 212* ormai vecchio, oltre i settant'anni. 213* Sul suo tumulo è stato inciso questo epigramma: 214*


Con le sue lacrime questa sacra Lesbo che lo generò piange Pittaco defunto.

Suo apoftegma: «Conosci l'opportunità».
Vi fu anche un altro Pittaco legislatore come dice Favorino, 215* nel primo libro delle sue Memorie e Demetrio negli Omonimi, che fu chiamato il Minore.
Si dice che il sapiente fu una volta consultato da un giovinetto sulle nozze e che la sua risposta fu quella che gli attribuisce Callimaco negli Epigrammi: 216*