Κεφ. δ'.

ΑΡΧΥΤΑΣ

[79] Ἀρχύτας Μνησαγόρου Ταραντῖνος, ὡς δὲ Ἀριστόξενος (Wehrli II. fg. 47), Ἑστιαίου, Πυθαγορικὸς καὶ αὐτός. οὗτός ἐστιν ὁ Πλάτωνα ῥυσάμενος δι' ἐπιστολῆς παρὰ Διονυσίου μέλλοντ' ἀναιρεῖσθαι.

ἐθαυμάζετο δὲ καὶ παρὰ τοῖς πολλοῖς ἐπὶ πάσῃ ἀρετῇ˙ καὶ δὴ ἑπτάκις τῶν πολιτῶν ἐστρατήγησε, τῶν ἄλλων μὴ πλέον ἐνιαυτοῦ στρατηγούντων διὰ τὸ κωλύειν τὸν νόμον. πρὸς τοῦτον καὶ Πλάτων γέγραφεν ἐπιστολὰς δύο, ἐπειδήπερ αὐτῷ πρότερος ἐγεγράφει τοῦτον τὸν τρόπον˙ (Hercher 132)

" Ἀρχύτας Πλάτωνι ὑγιαίνειν.

Capitolo IV

ARCHITA

[79] Archita, 207* figlio di Mnesagora, nacque a Taranto. Come dice invece Aristosseno, 208* fu figlio di Estieo. Anch'egli fu pitagorico. Questo è colui che salvò con una lettera Platone, che stava per essere ucciso da Dionisio. 209* Era ammirato anche dalla maggior parte degli uomini, perché fu ornato di tutte le virtù; e appunto per ciò sette volte fu stratego dei suoi cittadini, mentre gli altri per legge non potevano rimanere in carica più di un anno. A lui anche Platone scrisse due lettere. Ma già Archita gli aveva per primo indirizzato una lettera del seguente tenore: 210*

Archita a Platone salute.