Κεφ. γ'.

ΕΠΙΧΑΡΜΟΣ

[78] Ἐπίχαρμος Ἡλοθαλοῦς Κῷος. καὶ οὗτος ἤκουσε Πυθαγόρου. τριμηνιαῖος δ' ὑπάρχων ἀπηνέχθη τῆς Σικελίας εἰς Μέγαρα, ἐντεῦθεν δ' εἰς Συρακούσας, ὥς φησι καὶ αὐτὸς ἐν τοῖς συγγράμμασιν. καὶ αὐτῷ ἐπὶ τοῦ ἀνδριάντος ἐπιγέγραπται τόδε˙ (A. Pal. VII. 125)

εἴ τι παραλλάσσει φαέθων μέγας ἅλιος ἄστρων
καὶ πόντος ποταμῶν μείζον' ἔχει δύναμιν,
φαμὶ τοσοῦτον ἐγὼ σοφίᾳ προέχειν Ἐπίχαρμον,
ὃν πατρὶς ἐστεφάνωσ' ἅδε Συρακοσίων.

οὗτος ὑπομνήματα καταλέλοιπεν ἐν οἷς φυσιολογεῖ, γνωμολογεῖ, ἰατρολογεῖ˙ καὶ παραστιχίδα γε ἐν τοῖς πλείστοις τῶν ὑπομνημάτων πεποίηκεν, οἷς διασαφεῖ ὅτι ἑαυτοῦ ἐστι τὰ συγγράμματα. βιοὺς δ' ἔτη ἐνενήκοντα κατέστρεψεν.

Capitolo III

EPICARMO

[78] Epicarmo, figlio di Elotale, nacque a Coo. Anche costui fu uditore di Pitagora. Aveva tre mesi quando fu condotto a Megara di Sicilia, di lì a Siracusa, come dice anch'egli nelle sue opere. Sulla sua statua c'è questa iscrizione: 206*

Se il grande sole splendente supera gli astri ed il mare ha una potenza maggiore dei fiumi, io dico che tanto è preminente in sapienza Epicarmo che questa patria dei Siracusani cinse di corona.

Costui ha lasciato memorie in cui espone le sue indagini naturalistiche e la dottrina morale e tratta di medicina: e nella maggior parte delle sue memorie ha composto acrostici, con i quali indica chiaramente essere lui l'autore delle opere. Morì a novant'anni.