[77] Καὶ τὸν μὲν ἥλιόν φησι πυρὸς ἄθροισμα μέγα καὶ τῆς σελήνης μείζω˙ τὴν δὲ σελήνην δισκοειδῆ, αὐτὸν δὲ τὸν οὐρανὸν κρυσταλλοειδῆ. καὶ τὴν ψυχὴν παντοῖα εἴδη ζῴων καὶ φυτῶν ἐνδύεσθαι˙ φησὶ γοῦν˙ (DK 31 B 117)

ἤδη γάρ ποτ' ἐγὼ γενόμην κοῦρός τε κόρη τε
θάμνος τ' οἰωνός τε καὶ ἔξαλος ἔμπυρος ἰχθύς.


Τὰ μὲν οὖν Περὶ φύσεως αὐτῷ καὶ οἱ Καθαρμοὶ εἰς ἔπη τείνουσι πεντακισχίλια, ὁ δὲ Ἰατρικὸς λόγος εἰς ἔπη ἑξακόσια. περὶ δὲ τῶν τραγῳδιῶν προειρήκαμεν.

[77] Per Empedocle, inoltre, il sole è un ammasso grande di fuoco ed è più grande della luna; la luna è discoidale, il cielo stesso è cristalloide; l'anima riveste qualsiasi specie di animale e di pianta. Dice, infatti, così:

Già un tempo io nacqui fanciullo e fanciulla, arboscello e uccello e pesce ardente 203* balzante fuori del mare.

Le sue opere Della natura e le Purificazioni si estendono per cinquemila versi, il Trattato sulla medicina per seicento righe. 204* Delle tragedie abbiamo già detto. 205*