[77] ἀλλ' ἄνέβα
χεῖλος ποτ' ὀδόντας ἐρείσας
καὶ τὸ πνεῦμα συνδακών˙
Ζανὸς γόνος ἦς γὰρ ἀλαθέως
οὐράνιός τε κύων.

Ἄλλοι φασὶ πολύπουν κυσὶ συμμερίσασθαι βουλόμενον οὕτω δηχθῆναι τοῦ ποδὸς τὸν τένοντα καὶ καταστρέψαι. οἱ μέντοι γνώριμοι αὐτοῦ, καθά φησιν Ἀντισθένης ἐν Διαδοχαῖς (FGrH 508 F 7), εἴκαζον τὴν τοῦ πνεύματος συγκράτησιν. ἐτύγχανε μὲν γὰρ διάγων ἐν τῷ Κρανείῳ τῷ πρὸ τῆς Κορίνθου γυμνασίῳ. κατὰ δὲ τὸ ἔθος ἧκον οἱ γνώριμοι καὶ αὐτὸν καταλαμβάνουσιν ἐγκεκαλυμμένον˙ οὐ δὴ εἴκασαν αὐτὸν κοιμᾶσθαι, οὐ γὰρ ἦν τις νυσταλέος καὶ ὑπνηλός˙ ὅθεν, ἀποπετάσαντες τὸν τρίβωνα ἔκπνουν αὐτὸν καταλαμβάνουσι καὶ ὑπέλαβον τοῦτο πρᾶξαι λοιπὸν βουλόμενον ὑπεξελθεῖν τοῦ βίου.

[77] ma se ne andò al cielo, premendo il labbro contro i denti e mordendo il respiro. 140* Egli fu veramente Diogene, un vero figlio di Zeus, cane del cielo.
Correva anche un'altra versione, secondo cui Diogene, mentre distribuiva un polpo ai cani, fu morso al tendine del piede da un cane e morì. Secondo quanto scrive Antistene 141* nelle Successioni dei filosofi, i suoi amici credevano che fosse morto volontariamente trattenendo il respiro. Egli si tratteneva nel Craneo, il ginnasio nel suburbio di Corinto; secondo il solito andavano da lui gli amici e lo sorpresero tutto avvolto nel mantello e immaginarono che dormisse, benché raramente indulgesse al sonno. Allora scostarono il mantello e lo rinvennero senza respiro. Pensarono perciò che era stato Diogene a voler andar via prima dalla vita.