[77] τὰς μὲν γὰρ αἰτίας καὶ πρὸ τῆς οὐρανοποιίας δύο εἶναι καὶ τρίτην γένεσιν, ἀλλ' οὐ σαφεῖς, ἴχνη δὲ μόνον καὶ ἀτάκτους˙ ἐπειδὴ δὲ ὁ κόσμος ἐγένετο, λαβεῖν καὶ ταύτας τάξιν. ἐξ ἁπάντων δὲ τῶν ὑπαρχόντων σωμάτων γενέσθαι τὸν οὐρανόν.

δοκεῖ δ' αὐτῷ τὸν θεὸν ὡς καὶ τὴν ψυχὴν ἀσώματον εἶναι˙ οὕτω γὰρ μάλιστα φθορᾶς καὶ πάθους ἀνεπίδεκτον ὑπάρχειν. τὰς δὲ ἰδέας ὑφίσταται, καθὰ καὶ προείρηται, αἰτίας τινὰς καὶ ἀρχὰς τοῦ τοιαῦτ' εἶναι τὰ φύσει συνεστῶτα, οἷάπερ ἐστὶν αὐτά.

[77] Perché le due cause esistevano anche prima della creazione del cielo, e come terzo il divenire, ma non erano distinte, tali però che pur nel disordine lasciavano scoprirne le tracce: quando l'universo fu creato, anch'esse ricevettero una disposizione organica. 199* Il cielo fu formato di tutti i corpi esistenti. Platone crede che dio, come l'anima, sia incorporeo, e, per conseguenza, assolutamente immune da corruzione e da passione. Egli ammette le idee - come ho già detto - come princìpi e cause dell'essere il mondo della natura costituito tale qual è.