[76] ἀναιροῦσι δ' οἱ σκεπτικοὶ καὶ αὐτὴν τὴν "Οὐδὲν μᾶλλον" φωνήν˙ ὡς γὰρ οὐ μᾶλλόν ἐστι πρόνοια ἢ οὐκ ἔστιν, οὕτω καὶ τὸ Οὐδὲν μᾶλλον οὐ μᾶλλόν ἐστιν ἢ οὐκ ἔστιν. σημαίνει οὖν ἡ φωνή, καθά φησι καὶ Τίμων ἐν τῷ Πύθωνι (PPF 9 B 80), "τὸ μηδὲν ὁρίζειν, ἀλλ' ἀπροσθετεῖν." ἡ δὲ Παντὶ λόγῳ φωνὴ καὶ αὐτὴ συνάγει τὴν ἐποχήν˙ τῶν μὲν γὰρ πραγμάτων διαφωνούντων τῶν δὲ λόγων ἰσοσθενούντων ἀγνωσία τῆς ἀληθείας ἐπακολουθεῖ˙

καὶ αὐτῷ δὲ τούτῳ τῷ λόγῳ λόγος ἀντίκειται, ὃς καὶ αὐτὸς μετὰ τὸ ἀνελεῖν τοὺς ἄλλους ὑφ' ἑαυτοῦ περιτραπεὶς ἀπόλλυται, κατ' ἴσον τοῖς καθαρτικοῖς, ἃ τὴν ὕλην προεκκρίναντα καὶ αὐτὰ ὑπεκκρίνεται καὶ ἐξαπόλλυται.

[76] Ma gli Scettici eliminano anche la sentenza 'Non più': come infatti la provvidenza non è più che non è, così anche 'non più' non è più che non è. La sentenza, come dice anche Timone nel Pitone, significa: «Non definire nulla o piuttosto non aderire a nessuna opinione». Anche l'altra sentenza: «Ad ogni proposizione è contrapposta un'altra» comporta la sospensione del giudizio; quando, infatti, le cose sono in contraddizione tra loro e i giudizi relativi sono contraddittori ed equipollenti, ne deriva conseguentemente l'ignoranza della verità. E a questo stesso giudizio si contrappone un altro giudizio, il quale, dopo aver distrutto gli altri giudizi, è, a sua volta, eliminato da se stesso e s'annulla, come i purganti, che dopo aver eliminato dal corpo la materia, sono a loro volta eliminati e annullati.