[75] Φησὶ δὲ Κλεομένης ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Παιδαγωγικῷ τοὺς γνωρίμους λυτρώσασθαι αὐτὸν θελῆσαι, τὸν δ' εὐήθεις αὐτοὺς εἰπεῖν˙ οὐδὲ γὰρ τοὺς λέοντας δούλους εἶναι τῶν τρεφόντων, ἀλλὰ τοὺς τρέφοντας τῶν λεόντων. δούλου γὰρ τὸ φοβεῖσθαι, τὰ δὲ θηρία φοβερὰ τοῖς ἀνθρώποις εἶναι.

θαυμαστὴ δέ τις ἦν περὶ τὸν ἄνδρα πειθώ, ὥστε πάνθ' ὁντινοῦν ῥᾳδίως αἱρεῖν τοῖς λόγοις. λέγεται γοῦν Ὀνησίκριτόν τινα Αἰγινήτην πέμψαι εἰς τὰς Ἀθήνας δυοῖν ὄντοιν υἱοῖν τὸν ἕτερον Ἀνδροσθένην, ὃν ἀκούσαντα τοῦ Διογένους αὐτόθι προσμεῖναι˙ τὸν δ' ἐπ' αὐτὸν καὶ τὸν ἕτερον ἀποστεῖλαι τὸν πρεσβύτερον Φιλίσκον τὸν προειρημένον, ὁμοίως δὲ καὶ τὸν Φιλίσκον κατασχεθῆναι.

[75] Cleomene nella sua opera dal titolo Pedagogico informa che gli amici volevano riscattarlo, ma Diogene li chiamò sciocchi: ché non i leoni sono schiavi degli allevatori, ma gli allevatori dei leoni. Il servo ha paura, ma gli uomini hanno paura delle bestie feroci. Diogene possedeva il meraviglioso dono di saper persuadere, sì che con le sue argomentazioni facilmente conquistava chiunque. Si narra a questo proposito che un tale Onesicrito 136* di Egina che aveva due figli ne mandò uno, Androstene, ad Atene: questo, dopo aver sentito le lezioni di Diogene, rimase ad Atene. Allora il padre mandò anche l'altro figlio, che era più avanti negli anni, il già menzionato Filisco, 137*alla ricerca dell'altro; ma allo stesso modo anche Filisco fu trattenuto ad Atene.