[75] γῆν δὲ πρεσβυτάτην μὲν εἶναι τῶν ἐν τῷ οὐρανῷ θεῶν˙ γενέσθαι δὲ ὡς δημιούργημα νύκτα καὶ ἡμέραν ποιεῖν˙ οὖσαν δ' ἐπὶ τοῦ μέσου κινεῖσθαι περὶ τὸ μέσον. ἐπεὶ δ' αἰτίαι εἰσὶ δύο, τὰ μὲν διὰ νοῦ εἶναι, τὰ δ' ἐξ ἀναγκαίας αἰτίας, φησί, λεκτέον.


ταῦτα δ' ἐστὶν ἀήρ, πῦρ, γῆ, ὕδωρ - καὶ οὐκ ὄντα μὲν στοιχεῖα κατὰ ἀκρίβειαν, ἀλλὰ δεκτικά. ταῦτα δ' ἐκ τῶν τριγώνων εἶναι συντιθεμένων καὶ διαλύεσθαι εἰς ταῦτα˙ στοιχεῖα δ' αὐτῶν εἶναι τό τε πρόμηκες τρίγωνον καὶ τὸ ἰσοσκελές.

[75] La terra è la più antica delle divinità che sono nel cielo; essa fu fondata per determinare la notte e il giorno: la terra che è al centro si muove intorno al centro. 193* Poiché vi sono due cause, si deve affermare, egli dice, che alcune cose sono dovute alla ragione ed altre hanno una causa necessaria. 194* E queste ultime sono l'aria, il fuoco, la terra, l'acqua; che non sono - ad essere esatti - elementi, ma piuttosto ricettivi di elementi. 195* Essi risultano composti da una serie di triangoli ed in questi si risolvono: i loro elementi costitutivi sono il triangolo scaleno e il triangolo isoscele. 196*