[37] Ὅθεν δὴ πᾶσι χρησίμης οὔσης τοῖς ᾠκειωμένοις φυσιολογίᾳ τῆς τοιαύτης ὁδοῦ, παρεγγυῶν τὸ συνεχὲς ἐνέργημα ἐν φυσιολογίᾳ καὶ τοιούτῳ μάλιστα ἐγγαληνίζων τῷ βίῳ ἐποίησά σοι καὶ τοιαύτην τινὰ ἐπιτομὴν καὶ στοιχείωσιν τῶν ὅλων δοξῶν.Πρῶτον μὲν οὖν τὰ ὑποτεταγμένα τοῖς φθόγγοις, ὦ Ἡρόδοτε, δεῖ εἰληφέναι, ὅπως ἂν τὰ δοξαζόμενα ἢ ζητούμενα ἢ ἀπορούμενα ἔχωμεν εἰς ταῦτα ἀναγαγόντες ἐπικρίνειν, καὶ μὴ ἄκριτα πάντα ἡμῖν ᾖ εἰς ἄπειρον ἀποδεικνύουσιν ἢ κενοὺς φθόγγους ἔχωμεν.

[37] Onde, poiché un tale ripercorrimento è utile a tutti coloro che hanno acquisito familiarità con l'indagine naturalistica, io che dedico ininterrotta e fervida opera all'indagine naturalistica ed in tale modo di vivere rinvengo specialmente la calma interiore, volli comporre per te una specie di epitome e un sommario degli elementi fondamentali di tutta intera la mia dottrina. 61*
In primo luogo, o Erodoto, dobbiamo intendere ciò che è al fondo di ogni termine, poiché noi riferendoci ad esso possiamo essere in grado di determinare criticamente la validità delle opinioni o dei problemi o dei dubbi che ad esso si riferiscono ed evitare che le nostre dimostrazioni procedano all'infinito, prive di fondamento critico, e si risolvano in vane parole.