[74] Πρὸς δὲ χρόνου γένεσιν ἥλιον καὶ σελήνην καὶ τὰ πλανώμενα γενέσθαι. ὅπως δὲ διάδηλος τῶν ὡρῶν ᾖ ἀριθμὸς καὶ μετάσχοι τὰ ζῷα ἀριθμοῦ, τὸ τοῦ ἡλίου φῶς ἀνάψαι τὸν θεόν. εἶναι δὲ ἐν μὲν τῷ ὑπὲρ γῆς κύκλῳ σελήνην, ἐν δὲ τῷ ἐπεχομένῳ ἥλιον, ἐν δὲ τοῖς ἐπάνω τοὺς πλανήτας. ἔμψυχον δὲ πάντως διὰ τὸ ἐμψύχῳ φορᾷ δεδέσθαι.


ἵνα δὲ ὁ κόσμος τελειωθῇ γενόμενος ὁμοίως τῷ νοητῷ ζῴῳ, τὴν τῶν ἄλλων ζῴων γενέσθαι φύσιν. ἐπεὶ οὖν ἐκεῖνο εἶχε, καὶ τὸν οὐρανὸν δεῖν ἔχειν. θεοὺς μὲν οὖν ἔχειν τὸ πολὺ πυρίνους˙ εἶναι δὲ τρία γένη τἆλλα, πτηνόν, ἔνυδρον, πεζόν.

[74] Per la creazione del tempo furono creati il sole, la luna ed i pianeti: perché fosse manifesto il numero delle stagioni e gli esseri animati partecipassero del numero, il dio accese la luce del sole. Nell'orbita che sovrasta la terra è la luna, in quella che le è vicina il sole, nelle orbite superiori i pianeti. L'universo è un essere animato del tutto, perché è legato ad un moto animato. 191* Perché l'universo creato nella simiglianza dell'essere intelligibile fosse completamente perfetto, fu creata la natura degli altri esseri animati. Poiché quell'essere intelligibile li aveva, era necessario che li avesse il cielo. Gli dèi sono essenzialmente ignei; le creature sono di tre specie: alata, acquatica, terrestre. 192*