[74] Πρὸς τὸν αἰτιώμενον ὅτι ἑταίρᾳ συνοικεῖ, "ἆρά γε," εἰπεῖν, "μή τι διενέγκαι 〈ἂν〉 οἰκίαν λαβεῖν ἐν ᾗ πολλοί ποτε ᾤκησαν ἢ μηδείς;" εἰπόντος δὲ οὔ, "τί δὲ πλεῦσαι ἐν νηῒ ᾗ μυρίοι ποτὲ ἐνέπλευσαν ἢ μηδείς;" "οὐδαμῶς." "οὐδ' ἄρα γυναικί," ἔφη, "συνεῖναι ᾗ πολλοὶ κέχρηνται ἢ μηδείς."





πρὸς τὸν αἰτιώμενον ὅτι Σωκράτους μαθητὴς ὢν ἀργύριον λαμβάνει, "καὶ μάλα," εἶπε˙ "καὶ γὰρ Σωκράτης, πεμπόντων αὐτῷ τινων καὶ σῖτον καὶ οἶνον, ὀλίγα λαμβάνων τὰ λοιπὰ ἀπέπεμπεν˙ εἶχε γὰρ ταμίας τοὺς πρώτους Ἀθηναίων, ἐγὼ δ' Εὐτυχίδην ἀργυρώνητον." ἐχρῆτο καὶ Λαΐδι τῇ ἑταίρᾳ, καθά φησι Σωτίων ἐν δευτέρῳ τῶν Διαδοχῶν.

[74] A chi gli rivolgeva l'accusa di convivere con un'etera, chiedeva: «V'è per caso qualche differenza tra il prendere una casa in cui molti altri già abitarono e il prenderne una in cui non abitò nessuno?» Poiché l'altro rispose: «Nessuna differenza», egli continuò: «V'è forse allora differenza tra il viaggiare in una nave in cui già viaggiarono diecimila persone e il viaggiare in una in cui non viaggiò nessuno?» «Nessuna differenza ». «E allora non c'è differenza neppure tra il convivere con una donna di cui molti si son già serviti e il convivere con una donna con cui non convisse nessuno». A chi l'accusava che, benché fosse discepolo di Socrate, accettava paghe, replicò: «Certamente, perché Socrate quando gli mandavano cibo e vino, ne prendeva poco e rimandava il resto, avendo come suoi dispensieri i principali cittadini di Atene. Io invece dispongo di un servo comprato, Eutichide». Aveva rapporti anche con l'etera Laide, secondo la testimonianza di Sozione nel secondo libro delle Successioni dei filosofi.