[73] Συνεστάναι δὲ τὸν κόσμον ἐκ πυρός, ὕδατος, ἀέρος, γῆς. ἐκ πυρὸς μέν, ὅπως ὁρατὸς ᾖ˙ ἐκ γῆς δέ, ὅπως στερεός˙ ἐξ ὕδατος δὲ καὶ ἀέρος, ὅπως ἀνάλογος - αἱ γὰρ τῶν στερεῶν δυνάμεις δύο μεσότησιν ἀναλογοῦσιν ὡς ἓν γενέσθαι τὸ πᾶν - ἐξ ἁπάντων δέ, ἵνα τέλειος καὶ ἄφθαρτος ᾖ.

Χρόνον τε γενέσθαι εἰκόνα τοῦ ἀιδίου. κἀκεῖνον μὲν ἀεὶ μένειν, τὴν δὲ τοῦ οὐρανοῦ φορὰν χρόνον εἶναι˙ καὶ γὰρ νύκτα καὶ ἡμέραν καὶ μῆνα καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα χρόνου μέρη εἶναι. διόπερ ἄνευ τῆς τοῦ κόσμου φύσεως οὐκ εἶναι χρόνον˙ ἅμα γὰρ ὑπάρχειν αὐτῷ καὶ χρόνον εἶναι.

[73] L'universo è fatto di fuoco, acqua, aria, terra. Di fuoco perché sia visibile, di terra perché sia solido, di acqua e di aria perché sia proporzionale. 189* Perché le forze dei solidi sono congiunte in analogia l'una all'altra per mezzo dei due medi proporzionali in modo che il tutto acquisti unità. L'universo è formato da tutti gli elementi suddetti, perché sia perfetto ed incorruttibile. Il tempo fu creato come immagine dell'eternità; l'universo sempre permane, ma il tempo consiste nel moto del cielo. La notte, il giorno, il mese e simili sono tutte parti del tempo. Perciò senza la natura dell'universo il tempo non esiste, ché solo in quanto esiste l'universo, esiste anche il tempo. 190*