[72] σφαιροειδῆ δὲ διὰ τὸ καὶ τὸν γεννήσαντα τοιοῦτον ἔχειν σχῆμα. ἐκεῖνον μὲν γὰρ περιέχειν τὰ ἄλλα ζῷα, τοῦτον δὲ τὰ σχήματα πάντων. λεῖον δὲ καὶ οὐδὲν ὄργανον ἔχοντα κύκλῳ διὰ τὸ μηδεμίαν εἶναι χρῆσιν αὐτῶν. ἀλλὰ μὴν καὶ ἄφθαρτον διαμένειν τὸν κόσμον διὰ τὸ μὴ διαλύεσθαι εἰς τὸν θεόν.

καὶ τῆς μὲν ὅλης γενέσεως αἴτιον εἶναι τὸν θεόν, ὅτι πέφυκεν ἀγαθοποιὸν εἶναι τὸ ἀγαθόν. τοῦ δὲ οὐρανοῦ γῆς γενέσεως τὸ ἄριστον αἴτιον˙ τοῦ γὰρ καλλίστου τῶν γεννητῶν τὸ ἄριστον εἶναι τῶν νοητῶν αἴτιον. ὥστε ἐπεὶ τοιοῦτος ὁ θεός, ὅμοιος δὲ τῷ ἀρίστῳ ὁ οὐρανὸς κάλλιστός γε ὤν, οὐθενὶ ἂν ὅμοιος εἴη τῶν γεννητῶν ἀλλ' ἢ τῷ θεῷ.

[72] E il mondo è sferico perché anche colui che lo generò ha una tal forma. Il creatore, infatti, abbraccia tutti gli esseri animati e questo mondo abbraccia le figure di tutti loro. 183* È liscio e non ha tutt'intorno nessun organo per il fatto che non ne ha bisogno. L'universo permane incorruttibile perché non si può risolvere nella divinità. 184* E di tutta la creazione è autore il dio, perché il bene è per natura benefattore. 185* Anche la creazione del cielo ha per sua causa il bene più alto, 186* infatti le cose più belle del creato 187* sono dovute alla più eccellente delle cause intelligibili. 188* Sì che, poiché dio è di tale natura e il cielo è simile al migliore nella sua compiuta bellezza, a nessun'altra creatura potrà essere simile se non alla divinità.