[36] Βαδιστέον μὲν οὖν καὶ ἐπ' ἐκεῖνα συνεχῶς, ἐν δὲ τῇ μνήμῃ τὸ τοσοῦτο ποιητέον ἀφ' οὗ ἥ τε κυριωτάτη ἐπιβολὴ ἐπὶ τὰ πράγματα ἔσται καὶ δὴ καὶ τὸ κατὰ μέρος ἀκρίβωμα πᾶν ἐξευρήσεται, τῶν ὁλοσχερωτάτων τύπων εὖ περιειλημμένων καὶ μνημονευομένων˙


ἐπεὶ καὶ τοῦ τετελεσιουργημένου τοῦτο κυριώτατον τοῦ παντὸς ἀκριβώματος γίνεται, τὸ ταῖς ἐπιβολαῖς ὀξέως δύνασθαι χρῆσθαι, ἑκάστων πρὸς ἁπλᾶ στοιχειώματα καὶ φωνὰς συναγομένων.


οὐ γὰρ οἷόν τε τὸ πύκνωμα τῆς συνεχοῦς τῶν ὅλων περιοδείας εἰδέναι μὴ δυνάμενον διὰ βραχεῶν φωνῶν ἅπαν ἐμπεριλαβεῖν ἐν αὑτῷ τὸ καὶ κατὰ μέρος ἂν ἐξακριβωθέν.

[36] Dobbiamo dunque incessantemente rifarci a quella visione unitaria e sintetica e farla nostra nel ricordo tenace sì da potere da essa ottenere una fondamentale concezione per l'intelligenza delle cose e specialmente rinvenire ogni esatto punto di vista per l'intelligenza dei particolari, quando i princìpi generali e fondamentali sono stati rettamente intesi e saldamente fissati nella memoria, dacché anche per chi abbia conseguito una perfetta maturità il requisito fondamentale per ogni esatta cognizione è costituito dalla facoltà di adottare con acuta rapidità le concezioni principali, in quanto ogni particolare viene ricondotto ad elementi semplici e a termini altrettanto semplici. Ché sarebbe impossibile possedere la compatta massa dei risultati derivati dall'ininterrotto ripensamento della scienza dell'universo, se non si è in grado di abbracciare con la mente per mezzo di formule brevi anche ogni particolare espresso con estrema esattezza.