[72] Δημάρατος μὲν γὰρ φυγὰς ὢν Λακεδαιμονίων Ξέρξῃ συνεβούλευσε τὰς ναῦς συνέχειν ἐν τῇ νήσῳ˙ κἂν ἑαλώκει ἡ Ἑλλάς, εἰ ἐπείσθη Ξέρξης. ὕστερόν τε Νικίας ἐπὶ τῶν Πελοποννησιακῶν καταστρεψάμενος τὴν νῆσον, φρουρὸν ἐγκατέστησεν Ἀθηναίων, καὶ πάμπολλα τοὺς Λακεδαιμονίους κακὰ διέθηκε.

Βραχυλόγος τε ἦν˙ ὅθεν καὶ Ἀρισταγόρας ὁ Μιλήσιος
(FGrH 608 F 11) τοῦτον τὸν τρόπον Χιλώνειον καλεῖ. <...> Βράγχου δὲ εἶναι, ὃς τὸ ἱερὸν ἔκτισε τὸ ἐν Βραγχίδαις. ἦν δὲ γέρων περὶ τὴν πεντηκοστὴν δευτέραν Ὀλυμπιάδα, ὅτε Αἴσωπος ὁ λογοποιὸς ἤκμαζεν. ἐτελεύτησε δ', ὥς φησιν Ἕρμιππος, (FHG III. 39) ἐν Πίσῃ, τὸν υἱὸν Ὀλυμπιονίκην ἀσπασάμενος πυγμῆς. ἔπαθε δὴ τοῦτο ὑπερβολῇ τε χαρᾶς καὶ ἀσθενείᾳ πολυετίας. καὶ αὐτὸν πάντες οἱ κατὰ τὴν πανήγυριν ἐντιμότατα παρέπεμψαν.

Ἔστι δὲ καὶ εἰς τοῦτον ἐπίγραμμα ἡμῶν
(A. Pal. VII. 88)˙
[72] Demarato, bandito da Sparta, consigliò a Serse di concentrare la flotta nell'isola: se il consiglio fosse stato accolto, la Grecia sarebbe stata conquistata. Successivamente durante la guerra del Peloponneso, Nicia occupò l'isola, vi stabilì un presidio ateniese e moltissimi danni arrecò agli Spartani.
Fu conciso nel parlare; onde anche Aristagora di Mileto 193* definisce chilonio un tal modo di parlare. Discendeva da Branco (?), il fondatore del santuario di Branchide. Chilone era vecchio nella LII Olimpiade, 194* quando fioriva il favolista Esopo. 195*
Narra Ermippo che morì in Pisa dopo aver abbracciato il figlio vincitore ad Olimpia nella gara del pugilato. 196* Un eccesso di gioia e la debolezza dei suoi lunghi anni provocarono la morte. Tutti quelli che erano intervenuti alla solenne adunanza gli tributarono onore partecipando alle sue esequie.
Anche per luì c'è un nostro epigramma: 197*