[71] Οὐ διακεκρίσθαι δ' εἰς τοὺς οἰκείους τόπους ἕκαστον, ὅτι ἡ περιφορὰ σφίγγουσα καὶ πρὸς τὸν μέσον συνάγουσα συγκρίνει τὰ μικρά, τὰ δὲ διακρίνει, τὰ μεγάλα. διόπερ τὰ εἴδη μεταβάλλοντα καὶ τοὺς τόπους μεταβάλλειν.

Κόσμον τε εἶναι ἕνα γεννητόν, ἐπειδὴ καὶ αἰσθητός ἐστιν ὑπὸ θεοῦ κατεσκευασμένος˙ ἔμψυχόν τε εἶναι διὰ τὸ κρεῖττον εἶναι τοῦ ἀψύχου τὸ ἔμψυχον, τοῦτο δὲ δημιούργημα ὑποκεῖσθαι τοῦ βελτίστου αἰτίου. ἕνα τε αὐτὸν καὶ οὐκ ἄπειρον κατεσκευάσθαι, ὅτι καὶ τὸ ὑπόδειγμα ἓν ἦν ἀφ' οὗ αὐτὸν ἐδημιούργησε˙

[71] Ma gli elementi non sono separati ciascuno nel suo proprio luogo, perché la rivoluzione del cielo unisce le piccole parti e comprimendole le spinge insieme al centro, mentre separa le grandi parti: perciò come mutano le loro figure, così mutano anche luogo. 179* E vi è un solo mondo creato, 180* e da dio è stato formato in modo da essere percepito dai sensi: è animato perché ciò che è animato è superiore a ciò che è inanimato. 181* Quest'opera è dovuta ad un artefice d'incomparabile bontà. 182* Esso è stato formato uno e non illimitato, perché anche il modello secondo cui lo creò era unico.