[70] Ἀρνητικὸν δέ ἐστι τὸ συνεστὸς ἐξ ἀρνητικοῦ μορίου καὶ κατηγορήματος, οἷον "οὐδεὶς περιπατεῖ"˙ στερητικὸν δέ ἐστι τὸ συνεστὸς ἐκ στερητικοῦ μορίου καὶ ἀξιώματος κατὰ δύναμιν, οἷον "ἀφιλάνθρωπός ἐστιν οὗτος"˙
κατηγορικὸν δέ ἐστι τὸ συνεστὸς ἐκ πτώσεως ὀρθῆς καὶ κατηγορήματος, οἷον "Δίων περιπατεῖ"˙ καταγορευτικὸν δέ ἐστι τὸ συνεστὸς ἐκ πτώσεως ὀρθῆς δεικτικῆς καὶ κατηγορήματος, οἷον "οὗτος περιπατεῖ"˙
ἀόριστον δέ ἐστι τὸ συνεστὸς ἐξ ἀορίστου μορίου ἢ ἀορίστων μορίων καὶ κατηγορήματος, οἷον "τὶς περιπατεῖ," "ἐκεῖνος κινεῖται."
[70] Il giudizio negativo consiste di un elemento negativo e di un predicato. Es.: 'nessuno passeggia'. Il giudizio privativo si fonda su un elemento privativo e su una proposizione che ha il significato di un giudizio. Es.: 'questo è inumano' (ἀφιλάνθρωπός ἐστιν οὗτος).
Il giudizio dichiarativo consiste del soggetto in caso nominativo e del predicato. Es.: 'Dione passeggia'. Il giudizio definito consiste di un dimostrativo in caso nominativo e del predicato. Es.: 'costui passeggia'.
Indefinito è il giudizio che consiste di uno o più elementi indeterminati e di un predicato. Es.: 'qualcuno passeggia', 'quello si muove'.