[69] καὶ ἐν Ἤλιδι καταπονούμενος ὑπὸ τῶν ζητούντων ἐν τοῖς λόγοις, ἀπορρίψας θοἰμάτιον διενήξατο πέραν τὸν Ἀλφειόν. ἦν οὖν πολεμιώτατος τοῖς σοφισταῖς, ὡς καὶ Τίμων φησίν (PPF 9 B 49).
Ὁ δὲ Φίλων τὰ πλεῖστα διελέγετο ἑαυτῷ ὅθεν καὶ περὶ τούτου φησὶν οὕτως˙ (PPF 9 B 50)

ἢ τὸν ἀπ' ἀνθρώπων αὐτόσχολον αὐτολαλητὴν
οὐκ ἐμπαζόμενον δόξης ἐρίδων τε Φίλωνα.


Πρὸς τούτοις διήκουσε τοῦ Πύρρωνος Ἑκαταῖός τε ὁ Ἀβδηρίτης καὶ Τίμων ὁ Φλιάσιος ὁ τοὺς Σίλλους πεποιηκώς, περὶ οὗ λέξομεν, ἔτι τε Ναυσιφάνης ὁ Τήιος, οὗ φασί τινες ἀκοῦσαι Ἐπίκουρον. οὗτοι πάντες Πυρρώνειοι μὲν ἀπὸ τοῦ διδασκάλου, ἀπορητικοὶ δὲ καὶ σκεπτικοὶ καὶ ἔτι ἐφεκτικοὶ καὶ ζητητικοὶ ἀπὸ τοῦ οἷον δόγματος προσηγορεύοντο.

[69] Ed una volta in Elide, nel corso di certe discussioni, fu così insistentemente pressato dalle domande dei suoi alunni, che gettò via il suo mantello e passò a nuoto l'Alfeo. Come riferisce Timone, era ostilissimo ai Sofisti.
Un altro suo alunno, Filone, conversava soprattutto con se stesso. Perciò Timone su di lui si esprime così: 223*

Oppure Filone, che fugge gli uomini, che fa scuola solo a se stesso e solo con se stesso parla, che non si cura della vana gloria e delle dispute rissose.

Oltre a questi, furono uditori di Pirrone Ecateo di Abdera e Timone di Fliunte, autore dei Silli, di cui parleremo in seguito, e Nausifane di Teo che, secondo alcuni, fu maestro di Epicuro. 224* Tutti costoro furono detti Pirroniani dal nome del loro maestro e si distinsero in Aporetici, Scettici, Efettici e Zetetici dai loro princìpi, se è lecito parlare di princìpi.