[69] Οὕτω δ' ἐχούσης τῆς ἐκ μέσου τομῆς αὐτῇ προσαρμοζομένης πρὸς τὰ ἔσχατα γινώσκειν τε τὰ ὄντα καὶ ἐναρμόζειν διὰ τὸ ἔχειν ἐν αὑτῇ τὰ στοιχεῖα κατὰ ἁρμονίαν. καὶ γίνεσθαι δόξαν μὲν κατὰ τὸν θατέρου κύκλον ὀρθούμενον, ἐπιστήμην δὲ κατὰ τὸν ταὐτοῦ.


δύο δὲ τῶν πάντων ἀπέφηνεν ἀρχάς, θεὸν καὶ ὕλην, ὃν καὶ νοῦν προσαγορεύει καὶ αἴτιον. εἶναι δὲ τὴν ὕλην ἀσχημάτιστον καὶ ἄπειρον, ἐξ ἧς γίνεσθαι τὰ συγκρίματα.


ἀτάκτως δέ ποτε αὐτὴν κινουμένην ὑπὸ τοῦ θεοῦ φησιν εἰς ἕνα συναχθῆναι τόπον τάξιν ἀταξίας κρείττονα ἡγησαμένου.

[69] Essendo così determinata la divisione dal centro agli estremi secondo un rapporto armonico, l'anima conosce ciò che è e l'adatta armonicamente, perché ha in sé gli elementi armonicamente disposti. L'opinione si forma quando il circolo dell'altro si volge in direzione diritta, la scienza si forma secondo il movimento del circolo del medesimo.
Ammise che due sono i principi universali, dio e materia: dio egli chiama anche mente (νοῦς) e causa (αἴτιον): 175* la materia è informe ed illimitata e da essa si generano i composti. 176*
La materia che un tempo si muoveva in maniera caotica e disordinata, egli dice, fu concentrata in un unico luogo dal dio, il quale considerava l'ordine migliore del disordine. 177*