[7] ἀλλὰ καὶ Ὅμηρον φάναι πάντας ἀνθρώπους Αἰγυπτίους ἰατροὺς εἶναι. διέγνω δὴ ὁ Πλάτων καὶ τοῖς Μάγοις συμμῖξαι˙ διὰ δὲ τοὺς τῆς Ἀσίας πολέμους ἀπέστη. ἐπανελθὼν δὲ εἰς Ἀθήνας διέτριβεν ἐν Ἀκαδημείᾳ. τὸ δ' ἐστὶ γυμνάσιον προάστειον ἀλσῶδες ἀπό τινος ἥρωος ὀνομασθὲν Ἑκαδήμου, καθὰ καὶ Εὔπολις ἐν Ἀστρατεύτοις φησίν (Kock I. 265)˙

ἐν εὐσκίοις δρόμοισιν Ἑκαδήμου θεοῦ.

ἀλλὰ καὶ ὁ Τίμων εἰς τὸν Πλάτωνα λέγων φησί˙

τῶν πάντων δ' ἡγεῖτο πλατίστατος, ἀλλ' ἀγορητὴς
ἡδυεπής, τέττιξιν ἰσογράφος, οἵ θ' Ἑκαδήμου
δένδρει ἐφεζόμενοι ὄπα λειριόεσσαν ἱεῖσιν.

[7] Inoltre Omero 27* diceva che tutti gli uomini d'Egitto sono medici. Platone aveva anche deciso d'incontrarsi con i Magi, ma le guerre d'Asia lo costrinsero a rinunziarvi. Ritornò allora in Atene e si tratteneva nell'Academia. È un ginnasio suburbano ricco di alberi, così chiamato dall'eroe Ecademo, come pur dice Eupoli nei Renitenti alla leva: 28*

Negli ombrosi viali del dio Ecademo.

Inoltre Timone dice di Platone: 29*

A tutti era guida l'iperamplissimo, ma oratore dall'accento soave, simile alle cicale, che d'in su l'albero di Ecademo voce melodiosa effondono. 30*