[68] Περιέχειν δὲ ἐκ τοῦ μέσου διὰ παντὸς κύκλῳ τὸ σῶμα καὶ συνεστάναι ἐκ τῶν στοιχείων. διαιρεθεῖσάν τε κατὰ ἁρμονικὰ διαστήματα δύο κύκλους ποιεῖν συνημμένους, ὧν τὸν ἐντὸς κύκλον ἑξαχῆ τμηθέντα τοὺς ἅπαντας ἑπτὰ κύκλους ποιεῖν. καὶ τοῦτον μὲν κατὰ διάμετρον κ〈ιν〉εῖσθαι ἐπ' ἀριστερὰ ἔσωθεν, τὸν δὲ κατὰ πλευρὰν ἐπὶ τὰ δεξιά.

διὸ καὶ κρατεῖν αὐτὸν ἕνα ὄντα˙ τὸν γὰρ ἕτερον ἔσωθεν διῃρῆσθαι. καὶ τὸν μὲν εἶναι ταὐτοῦ, τοὺς δὲ θατέρου, λέγων τὴν τῆς ψυχῆς κίνησιν εἶναι τὴν [δὲ] τοῦ ὅλου καὶ τὰς τῶν πλανωμένων φοράς.

[68] L'anima dal centro diramandosi in un circolo per tutto il corpo lo racchiude, e consiste di elementi, e, divisa ad intervalli armonici, forma due circoli congiunti tra loro, di cui il circolo interno, diviso in sei parti, forma in tutto sette circoli e si muove secondo il suo diametro 173* dall'interno verso sinistra; l'altro lateralmente verso destra. E per il fatto che è unico, questo circolo ha il primato; l'altro che muove dall'interno è diviso. L'uno è il circolo del medesimo, gli altri sono i circoli dell'altro, ed egli dice che il movimento dell'anima è il movimento dell'universo e le rivoluzioni dei pianeti. 174*