Κεφ. ι'.

ΚΛΕΙΤΟΜΑΧΟΣ

[67] Κλειτόμαχος Καρχηδόνιος. οὗτος ἐκαλεῖτο μὲν Ἀσδρούβας καὶ τῇ ἰδίᾳ φωνῇ κατὰ τὴν πατρίδα ἐφιλοσόφει. ἐλθὼν δ' εἰς Ἀθήνας ἤδη τετταράκοντ' ἔτη γεγονὼς ἤκουσε Καρνεάδου˙ κἀκεῖνος ἀποδεξάμενος αὐτοῦ τὸ φιλόπονον γράμματά τ' ἐποίησε μαθεῖν καὶ συνήσκει τὸν ἄνδρα. ὁ δὲ ἐς τοσοῦτον ἤλασεν ἐπιμελείας, ὥστε ὑπὲρ τὰ τετρακόσια βιβλία συνέγραψε. καὶ διεδέξατο τὸν Καρνεάδην καὶ τὰ αὐτοῦ μάλιστα διὰ τῶν συγγραμμάτων ἐφώτισεν. ἀνὴρ ἐν ταῖς τρισὶν αἱρέσεσι διατρίψας, ἔν τε τῇ Ἀκαδημαϊκῇ καὶ περιπατητικῇ καὶ Στωικῇ. Καθόλου δὲ τοὺς Ἀκαδημαϊκοὺς ὁ Τίμων οὕτω διασύρει (Diels 35)˙

οὐδ' Ἀκαδημαϊκῶν πλατυρημοσύνης ἀναλίστου.

Ἡμεῖς δὲ τοὺς Ἀκαδημαϊκοὺς τοὺς ἀπὸ Πλάτωνος διεληλυθότες ἔλθωμεν ἐπὶ τοὺς ἀπὸ Πλάτωνος περιπατητικούς, ὧν ἦρξεν Ἀριστοτέλης.

Capitolo X

CLITOMACO

[67] Clitomaco nacque a Cartagine. Il suo vero nome era Asdrubale e in patria insegnava la filosofia nella propria lingua. Venne ad Atene già quarantenne e fu alunno di Carneade, il quale ne apprezzò la diligenza, lo fece istruire nelle lettere greche e lo formò. Fu così zelante e laborioso che compose più di quattrocento libri. Fu il successore di Carneade, la cui dottrina egli spiegò soprattutto con i suoi scritti. Il nostro uomo appartenne alla scuola Academica, ma ebbe rapporti anche con la scuola Peripatetica e la scuola Stoica. 148* In generale gli Academici sono scherniti da Timone in questo verso: 149*

Né degli Academici l'insulsa prolissità ...

Abbiamo così passato in rassegna gli Academici discendenti da Platone; veniamo ora ai Peripatetici, pur essi discendenti da Platone, la cui serie s'inizia con Aristotele.