[67] Ἐρωτηθεὶς διὰ τί ἀνδράποδα ἐκλήθη, "ὅτι," φησί, "τοὺς πόδας ἀνδρῶν εἶχον, τὴν δὲ ψυχὴν ὁποίαν σὺ νῦν ὁ ἐξετάζων." ἄσωτον ᾔτει μνᾶν˙ πυθομένου δὲ διὰ τί τοὺς μὲν ἄλλους ὀβολὸν αἰτεῖ, αὐτὸν δὲ μνᾶν, "ὅτι," εἶπε, "παρὰ μὲν τῶν ἄλλων πάλιν ἐλπίζω λαβεῖν, παρὰ δὲ σοῦ θεῶν ἐν γούνασι κεῖται εἰ πάλιν λήψομαι." ὀνειδιζόμενος ὅτι αὐτὸς αἰτεῖ, Πλάτωνος μὴ αἰτοῦντος, "κἀκεῖνος," εἶπεν, "αἰτεῖ, ἀλλ' (Od. Α 157, Δ 70)ἄγχι σχὼν κεφαλήν, ἵνα μὴ πευθοίαθ' οἱ ἄλλοι."

ἰδὼν τοξότην ἀφυῆ παρὰ τὸν σκοπὸν ἐκάθισεν, εἰπών, "ἵνα μὴ πληγῶ." τοὺς ἐρῶντας ἔφη πρὸς ἡδονὴν ἀτυχεῖν.

[67] A chi gli chiese perché i servi fossero detti ἀνδράποδα, rispose: «Perché hanno i piedi degli uomini (τοὺς πόδας ἀνδρῶν), ma hanno l'anima come l'hai tu che mi poni questa domanda». Chiese una mina ad un dissoluto, il quale gli domandò perché agli altri chiedeva un obolo, ed a lui una mina. E Diogene: «Perché dagli altri spero ancora di riceverne; se ne riceverò ancora da tè è posto sulle ginocchia degli dèi». Qualcuno gli fece rilevare che mentre egli era solito chiedere, Platone non chiedeva. E Diogene: «Anche quello chiede, ma

avvicinando il capo, sì che gli altri non sentano» 123*

Vedendo un arciere inetto, si sedette vicino al bersaglio, dicendo: «Perché non mi colpisca». Diceva che gli amanti chiedono le loro gioie alle pene ed ai disinganni.