[67] Τὰ δὲ ἀρέσκοντα αὐτῷ ταῦτα ἦν. ἀθάνατον ἔλεγε τὴν ψυχὴν καὶ πολλὰ μεταμφιεννυμένην σώματα, ἀρχήν τε ἔχειν ἀριθμητικήν, τὸ δὲ σῶμα γεωμετρικήν˙ ὡρίζετο δὲ αὐτὴν ἰδέαν τοῦ πάντῃ διεστῶτος πνεύματος. αὐτοκίνητόν τε εἶναι καὶ τριμερῆ˙ τὸ μὲν γὰρ αὐτῆς λογιστικὸν μέρος περὶ τὴν κεφαλὴν καθιδρῦσθαι, τὸ δὲ θυμοειδὲς περὶ τὴν καρδίαν, τὸ δὲ ἐπιθυμητικὸν περὶ τὸν ὀμφαλὸν καὶ τὸ ἧπαρ συνίστασθαι. [67] La sua dottrina è questa. 169* Diceva che l'anima è immortale e trasmigrando si riveste di molti corpi, 170* ed ha origine aritmetica, mentre il corpo ha origine geometrica: 171* definiva l'anima idea del soffio vitale per dovunque diffuso. Egli affermava inoltre che l'anima si muove da sé e si distingue in tre parti: la razionale che ha sede nella testa, la passionale che ha sede nel cuore, l'appetitiva che sta insieme nell'ombelico e nel fegato. 172*