[66] χῖ περιεστιγμένον πρὸς τὰς ἐκλογὰς καὶ καλλιγραφίας˙ διπλῆ περιεστιγμένη πρὸς τὰς ἐνίων διορθώσεις˙ ὀβελὸς περιεστιγμένος πρὸς τὰς εἰκαίους ἀθετήσεις˙ ἀντίσιγμα περιεστιγμένον πρὸς τὰς διττὰς χρήσεις καὶ μεταθέσεις τῶν γραφῶν˙ κεραύνιον πρὸς τὴν ἀγωγὴν τῆς φιλοσοφίας˙ ἀστερίσκος πρὸς τὴν συμφωνίαν τῶν δογμάτων˙ ὀβελὸς πρὸς τὴν ἀθέτησιν. τὰ μὲν σημεῖα ταῦτα καὶ τὰ βιβλία τοσαῦτα˙ ἅπερ Ἀντίγονός φησιν ὁ Καρύστιος ἐν τῷ Περὶ Ζήνωνος νεωστὶ ἐκδοθέντα εἴ τις ἤθελε διαναγνῶναι, μισθὸν ἐτέλει τοῖς κεκτημένοις (Wilamowitz, Ant. von Kar., p. 122). [66] Χῖ περιεστιγμένον πρὸς τὰς ἐκλογὰς καὶ καλλιγραφίας˙ διπλῆ περιεστιγμένη πρὸς τὰς ἐνίων διορθώσεις˙ ὀβελὸς περιεστιγμένος πρὸς τὰς εἰκαίους ἀθετήσεις˙ ἀντίσιγμα περιεστιγμένον πρὸς τὰς διττὰς χρήσεις καὶ μεταθέσεις τῶν γραφῶν˙ κεραύνιον πρὸς τὴν ἀγωγὴν τῆς φιλοσοφίας˙ ἀστερίσκος πρὸς τὴν συμφωνίαν τῶν δογμάτων˙ ὀβελὸς πρὸς τὴν ἀθέτησιν. τὰ μὲν σημεῖα ταῦτα καὶ τὰ βιβλία τοσαῦτα˙ ἅπερ Ἀντίγονός φησιν ὁ Καρύστιος ἐν τῷ Περὶ Ζήνωνος νεωστὶ ἐκδοθέντα εἴ τις ἤθελε διαναγνῶναι, μισθὸν ἐτέλει τοῖς κεκτημένοις. [66] [23115] χῖ περιεστιγμένον πρὸς τὰς ἐκλογὰς καὶ καλλιγραφίας˙ διπλῆ περιεστιγμένη πρὸς τὰς ἐνίων διορθώσεις˙ ὀβελὸς περιεστιγμένος πρὸς τὰς εἰκαίους ἀθετήσεις˙ ἀντίσιγμα περιεστιγμένον πρὸς τὰς διττὰς χρήσεις καὶ μεταθέσεις τῶν γραφῶν˙ κεραύνιον πρὸς τὴν ἀγωγὴν τῆς [23120] φιλοσοφίας˙ ἀστερίσκος πρὸς τὴν συμφωνίαν τῶν δογμάτων˙ [2321] ὀβελὸς πρὸς τὴν ἀθέτησιν. Τὰ μὲν σημεῖα ταῦτα καὶ τὰ βιβλία τοσαῦτα˙ ἅπερ (Ἀντίγονός φησιν ὁ Καρύστιος ἐν τῷ Περὶ Ζήνωνος) νεωστὶ ἐκδοθέντα εἴτις ἤθελε διαναγνῶναι, μισθὸν ἐτέλει τοῖς κεκτημένοις.