[65] Φησὶ δὲ Ἀπολλόδωρος ἐν Χρονικοῖς (FGrH 244 F 51) ἀπελθεῖν αὐτὸν ἐξ ἀνθρώπων ἔτει τετάρτῳ τῆς δευτέρας καὶ ἑξηκοστῆς καὶ ἑκατοστῆς Ὀλυμπιάδος, βιώσαντα ἔτη πέντε πρὸς τοῖς ὀγδοήκοντα. φέρονται δ' αὐτοῦ ἐπιστολαὶ πρὸς Ἀριαράθην τὸν Καππαδοκίας βασιλέα. τὰ δὲ λοιπὰ αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ συνέγραψαν˙ αὐτὸς δὲ κατέλιπεν οὐδέν. ἔστι καὶ εἰς τοῦτον ἡμῶν τῷ λογαοιδικῷ μέτρῳ καὶ ἀρχεβουλείῳ (App. Anth. V. 39)˙

τί με Καρνεάδην, τί με, Μοῦσα, θέλεις ἐλέγχειν;
ἀμαθὴς γὰρ ὃς οὔτι κάτοιδεν ὅπως δεδοίκει
τὸ θανεῖν˙ ὅτε καὶ φθισικήν ποτ' ἔχων κακίστην
νόσον, οὐκ ἔθελεν λύσιν ἰσχέμεν˙ ἀλλ' ἀκούσας
ὅτι φάρμακον Ἀντίπατρός τι πιὼν ἀπέσβη,

[65] Secondo Apollodoro 144* nella sua Cronologia, egli se ne andò via dagli uomini nel quarto anno della CLXII Olimpiade, 145* all'età di ottantacinque anni. Sono note sotto il suo nome le Epistole a Ariarate, re della Cappadocia. Le altre opere furono compilate dai suoi discepoli: egli non lasciò scritto nulla. Anche per lui vi è un nostro epigramma, in metro logaedico e archebuleo: 146*

Che cosa, o Musa, che cosa tu vuoi che io rimproveri a Carneade? Ché è davvero ignorante chi non conosce come aveva paura di morire. Tuttavia, quando fu ammalato di tisi, della peggiore delle malattie, non volle spontaneamente dissolversi. Ma quando udì che Antipatro si era spento bevendo un veleno,