[64] Καταληφθεὶς δέ ποτε καὶ αὑτῷ λαλῶν καὶ ἐρωτηθεὶς τὴν αἰτίαν ἔφη μελετᾶν χρηστὸς εἶναι. ἔν τε ταῖς ζητήσεσιν ὑπ' οὐδενὸς κατεφρονεῖτο διὰ τὸ 〈καὶ δι〉εξοδικῶς λέγειν καὶ πρὸς ἐρώτησιν˙ ὅθεν καὶ Ναυσιφάνην ἤδη νεανίσκον ὄντα θηραθῆναι. ἔφασκε γοῦν γίνεσθαι δεῖν τῆς μὲν διαθέσεως τῆς Πυρρωνείου, τῶν δὲ λόγων τῶν ἑαυτοῦ.ἔλεγέ τε πολλάκις καὶ Ἐπίκουρον θαυμάζοντα τὴν Πύρρωνος ἀναστροφὴν συνεχὲς αὐτοῦ πυνθάνεσθαι περὶ αὐτοῦ. οὕτω δ' αὐτὸν ὑπὸ τῆς πατρίδος τιμηθῆναι ὥστε καὶ ἀρχιερέα καταστῆσαι αὐτὸν καὶ δι' ἐκεῖνον πᾶσι τοῖς φιλοσόφοις ἀτέλειαν ψηφίσασθαι.
Καὶ δὴ καὶ ζηλωτὰς εἶχε πολλοὺς τῆς ἀπραγμοσύνης˙ ὅθεν καὶ ὁ Τίμων περὶ αὐτοῦ φησιν οὕτως ἐν τῷ Πύθωνι 〈...〉 καὶ ἐν τοῖς Σίλλοις˙
(PPF 9 B 48)

[64] Una volta fu sorpreso mentre parlava con se stesso e gliene fu chiesta la ragione. Pirrone rispose che si allenava ad essere uomo probo e buono. Nelle discussioni scientifiche non era sottovalutato da nessuno, perché si esprimeva estesamente 213* e senza deviare dalla domanda propostagli: così anche Nausifane che era ancora giovine, fu attirato da lui. E Nausifane 214* era solito dire che nella disposizione spirituale dobbiamo seguire Pirrone, ma noi stessi nell'esprimerci, 215* e diceva spesso che anche Epicuro, che ammirava Pirrone per il suo modo di vivere, frequentemente gli chiedeva notizie di lui. Fu tanto onorato dalla sua patria da essere eletto sommo sacerdote, e, per causa sua, fu decretato che tutti i filosofi fossero esenti dalle tasse.
Molti furono i suoi emuli, per quel che riguarda la sua astensione dalla pubblica attività. Perciò Timone di lui dice così nel Pitone 〈...〉 e nei Silli: 216*