[63] ἐρωτηθεὶς τί αὐτῷ περιγέγονεν ἐκ φιλοσοφίας, ἔφη, "καὶ εἰ μηδὲν ἄλλο, τὸ γοῦν πρὸς πᾶσαν τύχην παρεσκευάσθαι." ἐρωτηθεὶς πόθεν εἴη, "κοσμοπολίτης," ἔφη. θυόντων τινῶν τοῖς θεοῖς ἐπὶ τῷ υἱὸν γενέσθαι, ἔφη, "περὶ δὲ τοῦ ποδαπὸς ἐκβῇ οὐ θύετε;" ἔρανόν ποτ' αἰτούμενος πρὸς τὸν ἐρανάρχην ἔφη (Il. Ρ 82a Barnes),τοὺς ἄλλους ἐράνιζ', ἀπὸ δ' Ἕκτορος ἴσχεο χεῖρας.


Τὰς ἑταίρας ἔφη βασιλέων εἶναι βασιλίσσας˙ αἰτεῖν γὰρ ὅ τι ἂν δόξῃ αὐταῖς. ψηφισαμένων Ἀθηναίων Ἀλέξανδρον Διόνυσον, "κἀμέ," ἔφη, "Σάραπιν ποιήσατε." πρὸς τὸν ὀνειδίζοντα ὅτι εἰς τόπους ἀκαθάρτους εἰσίοι, "καὶ γὰρ ὁ ἥλιος," ἔφη, "εἰς τοὺς ἀποπάτους, ἀλλ' οὐ μιαίνεται."

[63] Interrogato quale vantaggio avesse tratto dalla filosofia, rispose: «Se non altro, l'essere preparato ad ogni evento». 117* Interrogato sulla sua patria, rispose: «Cittadino del mondo». Sacrificando certi genitori agli dèi per ottenere un figlio, li apostrofò: «Ma non sacrificate per sapere quale specie di figlio verrà fuori?» Una volta gli fu chiesto un contributo sociale ed a chi presiedeva alla sottoscrizione rispose:

Depreda gli altri, ma lungi da Ettore le tue mani! 118*

Definiva le etere regine dei re, perché i re danno tutto ciò che vogliono le etere. Quando gli Ateniesi decretarono di chiamare Alessandro col nome di Dioniso, Diogene propose: «Fatemi Sarapide». 119*A chi lo rimproverava perché entrava in luoghi sudici, rispondeva: «Anche il sole penetra nelle latrine, ma non ne è contaminato».