[62] Πολιτεία Τίμαιος Κριτίας˙ δευτέραν Σοφιστὴς Πολιτικὸς Κρατύλος˙ τρίτην Νόμοι Μίνως Ἐπινομίς˙ τετάρτην Θεαίτητος Εὐθύφρων Ἀπολογία˙ πέμπτην Κρίτων Φαίδων Ἐπιστολαί. τὰ δ' ἄλλα καθ' ἓν καὶ ἀτάκτως. ἄρχονται δὲ οἱ μέν, ὡς προείρηται, ἀπὸ τῆς Πολιτείας˙ οἱ δ' ἀπὸ Ἀλκιβιάδου τοῦ μείζονος˙ οἱ δ' ἀπὸ Θεάγους˙ ἔνιοι δὲ Εὐθύφρονος˙ ἄλλοι Κλειτοφῶντος˙ τινὲς Τιμαίου˙ οἱ δ' ἀπὸ Φαίδρου˙ ἕτεροι Θεαιτήτου˙ πολλοὶ δὲ Ἀπολογίαν τὴν ἀρχὴν ποιοῦνται. νοθεύονται δὲ τῶν διαλόγων ὁμολογουμένως Μίδων ἢ Ἱπποτρόφος, Ἐρυξίας ἢ Ἐρασίστρατος, Ἀλκυών, † Ἀκέφαλοι ἢ Σίσυφος, Ἀξίοχος, Φαίακες, Δημόδοκος, Χελιδών, Ἑβδόμη, Ἐπιμενίδης˙

ὧν ἡ Ἀλκυὼν Λέοντός τινος εἶναι δοκεῖ, καθά φησι Φαβωρῖνος ἐν τῷ πέμπτῳ τῶν Ἀπομνημονευμάτων
(FHG III. 579).
[62] Repubblica, Timeo, Crizia; per seconda Sofista, Politico, Cratilo; per terza Leggi, Minosse, Epinomide; per quarta Teeteto, Eutifrone, Apologia; per quinta Critone, Fedone, Epistole. Gli altri dialoghi uno per uno, senza una regolare classificazione. Cominciano alcuni critici, 159* come si è prima detto, dalla Repubblica; altri dall'Alcibiade Maggiore, altri dal Teage, altri dall'Eutifrone, altri dal Clitofonte, altri dal Timeo, altri dal Fedro, 160* altri dal Teeteto, molti dall'Apologia. Tutti consentono nel ritenere spuri i seguenti dialoghi: Midone o L'allevatore di cavalli, l'Erissia 161* o Erasistrato, l'Alcione, *Acefali o *Sisifo, 162* l'Assioco, i Feaci, il Demodoco, Chelidone, il Settimo giorno, l'Epimenide.
Favorino 163* dice nel quinto libro delle Memorie che l'Alcione è probabilmente opera di un tale Leonte.