[62] ἀφυῆ παλαιστὴν θεασάμενος ἰατρεύοντα ἔφη, "τί τοῦτο; ἢ ἵνα τούς ποτέ σε νικήσαντας νῦν καταβάλῃς;" θεασάμενος υἱὸν ἑταίρας λίθον εἰς ὄχλον βάλλοντα, "πρόσεχε," ἔφη, "μὴ τὸν πατέρα πλήξῃς."
Δείξαντος αὐτῷ παιδαρίου μάχαιραν ἣν εἰλήφει παρ' ἐραστοῦ, "ἡ μὲν μάχαιρα," ἔφη, "καλή, ἡ δὲ λαβὴ αἰσχρά˙" ἐπαινούντων τινῶν τὸν ἐπιδόντα αὐτῷ ἔφη, "ἐμὲ δ' οὐκ ἐπαινεῖτε τὸν ἄξιον λαβεῖν." ἀπαιτούμενος ὑπό τινος τρίβωνα ἔφη, "εἰ μὲν ἐχαρίσω, ἔχω˙ εἰ δ' ἔχρησας, χρῶμαι." ὑποβολιμαίου τινὸς εἰπόντος αὐτῷ ὅτι χρυσὸν ἔχοι ἐν τῷ ἱματίῳ, "ναί," ἔφη, "διὰ τοῦτο αὐτὸ ὑποβεβλημένος κοιμῶμαι."
[62] ἀφυῆ παλαιστὴν θεασάμενος ἰατρεύοντα ἔφη, "τί τοῦτο; ἢ ἵνα τούς ποτέ σε νικήσαντας νῦν καταβάλῃς;" θεασάμενος υἱὸν ἑταίρας λίθον εἰς ὄχλον βάλλοντα, "πρόσεχε," ἔφη, "μὴ τὸν πατέρα πλήξῃς."
Δείξαντος αὐτῷ παιδαρίου μάχαιραν ἣν εἰλήφει παρ' ἐραστοῦ, "ἡ μὲν μάχαιρα," ἔφη, "καλή, ἡ δὲ λαβὴ αἰσχρά˙" ἐπαινούντων τινῶν τὸν ἐπιδόντα αὐτῷ ἔφη, "ἐμὲ δ' οὐκ ἐπαινεῖτε τὸν ἄξιον λαβεῖν." ἀπαιτούμενος ὑπό τινος τρίβωνα ἔφη, "εἰ μὲν ἐχαρίσω, ἔχω˙ εἰ δ' ἔχρησας, χρῶμαι." ὑποβολιμαίου τινὸς εἰπόντος αὐτῷ ὅτι χρυσὸν ἔχοι ἐν τῷ ἱματίῳ, "ναί," ἔφη, "διὰ τοῦτο αὐτὸ ὑποβεβλημένος κοιμᾷ."
[62] Ἀφυῆ παλαιστὴν θεασάμενος ἰατρεύοντα ἔφη˙ "Τί τοῦτο; Ἢ ἵνα τούς ποτέ σε νικήσαντας νῦν καταβάλῃς;" Θεασάμενος [4145] υἱὸν ἑταίρας λίθον εἰς ὄχλον βάλλοντα, "Πρόσεχε," ἔφη, "μὴ τὸν πατέρα πλήξῃς."
Δείξαντος αὐτῷ παιδαρίου μάχαιραν ἣν εἰλήφει παρὰ ἐραστοῦ, " Ἡ μὲν μάχαιρα," ἔφη, "καλή, ἡ δὲ λαβὴ αἰσχρά˙" Ἐπαινούντων τινῶν τὸν ἐπιδόντα αὐτῷ ἔφη˙ " Ἐμὲ
[41410] δὲ οὐκ ἐπαινεῖτε τὸν ἄξιον λαβεῖν;" Ἀπαιτούμενος ὑπό τινος τρίβωνα ἔφη˙ "Εἰ μὲν ἐχαρίσω, ἔχω˙ εἰ δὲ ἔχρησας, χρῶμαι." Ὑποβολιμαίου τινὸς εἰπόντος αὐτῷ ὅτι χρυσὸν ἔχοι ἐν τῷ ἱματίῳ, "Ναί," ἔφη, "διὰ τοῦτο αὐτὸ ὑποβεβλημένος κοιμᾶ̣."