[62] ὦ φίλοι, οἳ μέγα ἄστυ κατὰ ξανθοῦ Ἀκράγαντος
ναίετ' ἀν' ἄκρα πόλεος, ἀγαθῶν μελεδήμονες ἔργων,
χαίρετ'˙ ἐγὼ δ' ὑμῖν θεὸς ἄμβροτος, οὐκέτι θνητὸς
πωλεῦμαι μετὰ πᾶσι τετιμένος, ὥσπερ ἔοικα,
ταινίαις τε περίστεπτος στέφεσίν τε θαλείοις˙
τοῖσιν ἅμ' εὖτ' ἂν ἵκωμαι ἐς ἄστεα τηλεθάοντα,
ἀνδράσιν ἠδὲ γυναιξί, σεβίζομαι˙ οἱ δ' ἅμ' ἕπονται
μυρίοι, ἐξερέοντες ὅπῃ πρὸς κέρδος ἀταρπός˙
οἱ μὲν μαντοσυνέων κεχρημένοι, οἱ δ' ἐπὶ νούσων
παντοίων ἐπύθοντο κλύειν εὐηκέα βάξιν.
[62] O amici, che la grande città sul biondo Agrigento abitate, lì sull'acropoli, di opere buone solleciti, io vi saluto: io tra voi dio immortale, non più mortale, m'aggiro onorato da tutti, com'è conveniente, di bende cinto e di fiorite corone. Quando io giunga alle città fiorenti, dagli uomini e dalle donne sono onorato; essi, a migliaia, mi seguono, per apprendere ove sia il sentiero che porta guadagno; alcuni di un oracolo han bisogno, altri, afflitti da ogni sorta di morbi, vogliono sentire una salutare parola.