[62] Ἐπὶ δὲ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ ἐπιγέγραπται τάδε (A. Pal. VII. 86)˙

ἡ Μήδων ἄδικον παύσασ' ὕβριν, ἥδε Σόλωνα
τόνδε τεκνοῖ Σαλαμὶς θεσμοθέτην ἱερόν.

Ἤκμαζε μὲν οὖν περὶ τὴν τεσσαρακοστὴν ἕκτην Ὀλυμπιάδα, ἧς τῷ τρίτῳ ἔτει ἦρξεν Ἀθήνησι, καθά φησι Σωσικράτης˙ ὅτε καὶ τίθησι τοὺς νόμους. ἐτελεύτησε δ' ἐν Κύπρῳ βιοὺς ἔτη ὀγδοήκοντα, τοῦτον ἐπισκήψας τοῖς ἰδίοις τὸν τρόπον, ἀποκομίσαι αὐτοῦ τὰ ὀστᾶ εἰς Σαλαμῖνα καὶ τεφρώσαντας εἰς τὴν χώραν σπεῖραι. ὅθεν καὶ Κρατῖνος ἐν τοῖς Χείρωσί φησιν, αὐτὸν ποιῶν λέγοντα (Kock I. 82, fr. 228)˙

οἰκῶ δὲ νῆσον, ὡς μὲν ἀνθρώπων λόγος,
ἐσπαρμένος κατὰ πᾶσαν Αἴαντος πόλιν.

[62] Sulla sua statua è stato iscritto questo epigramma: 175*

Questa Salamina che all'ingiusta violenza dei Medi pose termine, generò Solone, questo sacro legislatore.

Fiorì nella XLVI Olimpiade, nel cui terzo anno 176* fu arconte ad Atene, come dice Sosicrate; 177* in quel tempo pose le leggi. Morì in Cipro a ottanta anni, raccomandando ai suoi di riportare le ossa a Salamina e, dopo averle incenerite, di disseminarle per il territorio dell'isola. Onde anche Cratino nei Chironi 178* lo fa così parlare:

Abito l'isola, come è fama tra gli uomini, disseminato per tutta la città di Aiace.